Siirry sisältöön

Ilmatar selvitytti: Tuulipuistohankkeilla mullistavat ja pitkäaikaiset positiiviset vaikutukset Suomen talouteen

Yhden tuulipuiston koko elinkaaren aikana syntyy uutta liikevaihtoa Suomeen yli 900 miljoonaa euroa ja henkilötyövuosia 1878. Muun muassa tällaisia merkittäviä lukemia paljastui Ilmattaren tilaamasta selvityksestä, jossa tutkittiin keskimääräisen, 20 turbiinin tuulipuistohankkeen aluetaloudellisia vaikutuksia paikallisesti ja koko Suomen mittakaavassa.

Ilmatar halusi selvittää tuulivoimahankkeen vaikutuksia talouteen koko tuulipuiston yli 35-vuotisen elinkaaren ajalta. Puolueettomina tutkijoina toimivat pitkän uran taloudellisten vaikutusten mallintamisen parissa tehneet Oulun yliopiston väitöskirjatutkija DI Heikki Savikko ja Alarauho Oy:n toimitusjohtaja FT. Dos. Joonas Hokkanen. Lähtökohta oli saada tuulivoimahankkeen taloudellisista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista parempaa ja tarkempaa tietoa.

Toimeksiannon taustalla on Ilmattaren hankekehitysjohtajan Jussi Mäkisen mukaan kiihtynyt keskustelu tuulivoiman ja vihreän siirtymän hankkeiden taloudellisista vaikutuksista. 

– Keskustelu on useimmiten pyörinyt investointipäätöksen euromäärän ympärillä, joka luonnollisesti on korkea, mutta jonka yhteydestä unohdetaan hankkeiden merkittävä ja pitkäkestoinen taloudellinen hyöty niin sijaintipaikkakunnalle kuin koko Suomelle, Mäkinen perustelee. 

Hankkeiden vaikutukset talouteen erittäin pitkäaikaisia

Tuulivoimahankkeiden suorista vaikutuksista kiinteistöverot tai rakentamisen työvoiman tarve ovat yleisesti tiedossa, mutta epäsuorien vaikutusten suuruus yllätti.

– Uusiutuva energia mahdollistaa elinvoiman säilymisen monella väestökadosta kärsivällä paikkakunnalla. Lisäksi maanvuokratuotot tuovat monelle maa- ja metsätalouskiinteistöjen omistajalle aivan uudenlaisia ansaintamahdollisuuksia, pitkäjänteisesti ja hyvin ennakoitavasti, muistuttaa Mäkinen.

Selvityksessä tutkitun esimerkkituulipuiston osalta arvioitiin jokaisen hankitun tuotteen ja palvelun osalta, mikä osuus on saatavissa Suomesta tai samasta maakunnasta, ja mitä hankitaan ulkomailta. Elinkaaren aikana esimerkkihankkeesta muodostuu uutta liikevaihtoa Suomessa noin 911 miljoonaa euroa, arvonlisäystä noin 636 miljoonaa euroa ja investointeja noin 213 miljoonaa euroa.

Kaikki arvoketjut huomioituna kokonaistyövoimatarve esimerkkinä käytetyn 20 turbiinin maatuulivoimalahankkeella Suomessa on 1 878 henkilötyövuotta ja verotuloja kertyy 264 miljoonaa euroa. Bruttokansantuotetta kertyy 654 miljoonaa euroa.

Kotimaisuusaste vaihtelee jokaisen hankkeen mukana, ja vaikutusten kohdentuminen Suomeen on kiinni osaavan työvoiman saatavuudesta ja alihankintaketjujen kehittymisessä sellaisiksi, että ne voivat palvella esimerkiksi turbiinivalmistajia – joko komponenttien valmistuksessa tai huoltopalveluissa.

187 turbiinia – verotulot yli 70 miljoonaa euroa vuodessa

Alueellisesta ja paikallisesta näkökulmasta katsottuna hankkeen taloudelliset vaikutukset ovat pitkäkestoisia. Paikalliset arviot tutkimuksessa perustuivat Seinäjoen, Alajärven sekä Kuortaneen kuntiin ja alueellisesti Pohjanmaalle ja Etelä-Pohjanmaalle.

– Tuulivoiman tuomilla tulovirroilla on merkitystä alueellisesti monella eri tasolla. Lisäksi näkisin myös tuulivoiman yhtenä tärkeänä osana suomalaisten matkalla kohti energiaomavaraisuutta. Uusiutuva kotimainen energia on tulevaisuutta, summaa Alajärven kaupunginjohtaja Vesa Koivunen.

Tutkimuksen mukaan 20 turbiinin tuulivoimapuisto luo vuosittaista työvoiman kysyntää Suomeen keskimäärin 24 henkilötyövuotta koko hankkeen 35-vuotisen tuotantovaiheen ajan, työllistäen vuosien saatossa useita työntekijäsukupolvia.

Ilmattaren rakentuneet ja vielä hankekehitysvaiheessa olevat tuulivoimapuistot Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa sisältävät yhteensä 187 turbiinia. Täten näiden Ilmattaren hankkeiden vuosittainen työllistävä vaikutus nousee yli 200 henkilötyövuoteen sekä kuntien ja valtion vuosittaiset verotulot nousevat yli 70 miljoonaan euroon.

– Vaikka selvitys kuvastaa Ilmattaren tuulivoimahankkeen aluetaloudellisia vaikutuksia Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa, tulosten suuruusluokka on yleistettävissä koko Suomeen, kertaa Mäkinen.

Lue raportti

Tuulivoimatuotannon kasvu on auttanut kestämään energiakriisin

Energiamarkkinoiden vuosi oli vähintäänkin mielenkiintoinen tilaisuus oppia uutta ja kyseenalaistaa vanhoja totuuksia. 2021 syksyllä alkanut kaasun hinnan nousu muistutti Euroopan vielä vahvasta riippuvuudesta fossiilisiin polttoaineisiin ja unholaan painumassa ollut hiililauhdetuotanto palasi ajankohtaiseksi aiheeksi energiapulan uhatessa: esimerkkinä Meri-Porin hiililauhdevoimalaitoksen paluu reservimarkkinoilta kaupalliseen käyttöön.

Vuodenaikaan ja lämpötiloihin nähden viime syksyn tilanne sähkön hinnassa oli erittäin poikkeuksellinen sähkön hintojen noustessa niin johdannaisissa kuin spot-markkinoillakin. Nousu oli useiden tekijöiden summa, polttoaineiden raju hinnannousu, vakuusvaadeongelmat, Ranskan ja Pohjoismaisen ydinvoiman käyttöasteen mataluus ja vesivarastojen käyminen varsin matalalla ennen loppusyksyn sateita.

Viime syksyksi ja talveksi ennakoidut sähköpulan skenaariot Suomessa eivät onneksi leudon sään ja kohtuullisena pysytelleen vesitilanteen ansiosta näytä toteutuvan huolimatta Olkiluoto 3:n valmistumisen viivästymisestä edelleen. Leudon sään myötä järjestelmä kesti hyvin myös Ringhals 4 -ydinvoimalan huollon viivästymisen SE3 alueella ja Ranskan ydinvoimaloiden ongelmat. Erilaisen säätyypin toteutuessa tilanne olisi saattanut olla paljon vakavampi, vaikka nyt syksyisten varoitusten sävy saattaa tuntua voimakkaalta toteumaan nähden. Sähkön kulutus on laskenut niin Suomessa kuin muuallakin Pohjoismaissa, hinnan ja energiasäästön ohella kuluttajatasolla yhtenä tekijänä voi mainita erilaisten lämpöpumppujen vahvana jatkuneen asennustahdin.

Katseet kääntyvät hiljalleen jo ensi talveen. Euroopassa kaasuvarastot ovat yli puolillaan helpottaen ensi talven täyttöä, merkittävästi uutta tuuli- ja aurinkovoimaa on edelleen valmistumassa, Pohjoismaiset vesivarastot ovat kohtuullisen lähellä tavanomaista ja ydinvoimaa odotetaan olevan tätä talvea paremmin käytettävissä. Esimerkiksi Saksan asuntojen lämmityskäytölle olennaisten kaasuvarastojen täyttöä kuitenkin tekee haastavammaksi se, että maakaasua virtaa Venäjältä aiempia vuosia merkittävästi vähemmän ja Kiinan kysynnän palautumisen odotetaan lisäävän nesteytetyn maakaasun kysyntää.  Lisäksi esimerkiksi Saksa on sulkemassa ydinvoimaloitaan tämän vuoden aikana.

Tuulivoimatuotannon määrä jatkoi vahvassa kasvussa niin Suomessa kuin myös muissa Pohjoismaissa. Tuulituotannon vaihtelu näkyy myös kuukausitasolla hinnoissa päiväkohtaisen vaihtelun ollessa vieläkin selkeämpää.

Viime kuukausien aikana energiamarkkinaa seuratessa tuntuu, että tuulivoiman osalta keskustelu on tavallaan siirtynyt entistä kauemmas tulevaisuuteen; jos kesällä ihmeteltiin mahtavaa kasvuvauhtia, nyt aletaan tarkastella jo tulevaisuuteenkin jatkuvan kasvun heijastevaikutuksia ja investointiympäristöä. Toisin sanoen, jos ennen kysyttiin, kannattaako tuulivoimaa rakentaa, nyt mietitään jo enemmänkin, että miten energiajärjestelmää, investointiympäristöä ja teollisuutta kannattaa kehittää yhdessä kasvavan tuulivoiman kanssa? Edullisesta sähköstä haetaan kilpailuetua Suomeen ja myös tuuliolosuhteiden vaihtelun myötä heiluvaan sähkön hintaan perustuvia investointeja tehdään kasvavalla vauhdilla esimerkiksi akustojen ja erilaisten polttoainevaihtomahdollisuuksien muodossa.

Myös riskikeskustelussa huomioidaan entistä enemmän tuulivoiman erityispiirteiden tuomia riskejä kuten ennustevirheestä seuraavaa taseriskiä ja tuulisena hetkenä painuvien spot-hintojen myötä kasvavaa profiiliriskiä. Näiden ennakointi, kantaminen, neutralointi ja hyödyntäminen noussee entistä isommaksi kysymykseksi energiamarkkinan tulevaisuudessa. Tässä keskustelussa riskiä jakavien CFD-tuotteiden rooli erityyppisten PPA-sopimusten ohella lienee kasvamassa. Oman sävynsä tulevaisuuden näkymään tuovat aurinkovoiman selkeä kasvu vielä positiivisine profiiliriskeineen, yhteiskunnan ja liikenteen sähköistymisen myötä eriluontoinen kulutus sekä joustavan fossiilisen lauhdetuotannon rajoittaminen ympäristönäkökulmien ajamana. Ja tämä kaikki yhdessä kriisin nostattamien osin opportunististen ja populististen poliittisten riskien kanssa.

Viimeisen vuoden aikana pitkälle tulevaisuuteen katsovien vuosien painoarvossa lauhdetuotantojen kohonneet kustannukset nostivat tasoja merkittävästi, mutta tämän osin sentimentin muutoksesta aiheutuneen hyppäyksen tasaantuessa odotamme uuden tuulivoiman investointikustannuksen ja profiiliriskin suuruuden näyttelevän edelleen suurinta osaa sääennusteiden vaikutusta pidempien vuosien sähkötuotteiden hinnanmuodostuksessa Pohjoismaissa. Sähkömarkkinaa on syytetty joissain puheenvuoroissa rikkinäiseksi ja ylituottoja tarjoavaksi. Investoija kuitenkin edellyttää tuottoa ja toisaalta kasvava hinta ohjaa säästöihin. Tuotantokapasiteetti on kasvanut, kysyntä laskenut ja sähköä on riittänyt kaikille, eikö tämä ollut markkinan tarkoituskin?

Kirjoittaja toimii energiamarkkina-analyytikkona riippumatonta analyysi-, kaupankäynti- ja salkunhoitopalvelua tarjoavassa Gasum Portfolio Services OY:ssa

Marginaalista energiakriisin ratkaisijaksi

Suomen tuulivoimavuosi 2022 oli huikea. Tuulivoimalla katettiin jo yli 14 prosenttia koko vuoden sähkönkulutuksesta, kun 10 vuotta aiemmin tuulivoiman osuus oli alta prosentin. Uutta kapasiteettia valmistui myös ennätysmäärä: 2,4 gigawattia (GW). Samalla Suomen tuulivoiman kokonaiskapasiteetti kasvoi 75 prosenttia nousten 5,7 gigawattiin. Ennakkotietojemme mukaan Suomi on Euroopan top 3:ssa katsottaessa vuonna 2022 valmistunutta maatuulivoiman määrää. Paljon kapasiteettia on meillä myös rakenteilla: tänä vuonna valmistuu noin 1 GW ja ensi vuonna yli 1,3 GW uutta tuulivoimaa Suomeen.

Vuosi 2022 oli merkityksellinen myös siksi, että viime vuonna markkinaehtoisen tuulivoiman määrä ohitti tuetun tuulivoiman määrän Suomessa. Vuoden loppuun mennessä sähköntuotannossa olevasta kapasiteetista 3,1 GW oli rakennettu ilman taloudellista tukea. 2,6 GW on rakennettu joko investointituella, syöttötariffilla tai tuotantotuen kilpailutuksen avulla. Tuulivoimaa on rakennettu Suomeen hyvin monella eri rahoitusmallilla: 15 prosenttia Suomen tuulivoimakapasiteetista on niin kutsuttujen mankalayhtiöiden omistuksessa, seitsemässä prosentissa omistajana on suuri sähkönkäyttäjä, 53 prosenttia on tuulipuistoissa, joista on solmittu pitkäaikainen sähkönmyyntisopimus (PPA) ja lopuista 26 prosentista ainakin osasta sähkö myydään suoraan markkinalle.

Meille alalla työskenteleville on ollut jo pitkään selvää, että tuulivoima on edullisinta uutta sähköntuotantoa, jota Suomeen voidaan rakentaa. Uskomus tuulivoiman kalleudesta istuu kuitenkin vielä sitkeästi alan ulkopuolella. Ei auta muu kuin sitkeästi toistaa eri foorumeissa viestiä tuulivoiman edullisuudesta ja markkinaehtoisen kapasiteetin yhä kasvavasta osuudesta.

Samalla kun tuulivoiman kapasiteetti on kasvanut, on myös kasvanut sen merkitys Venäjän hyökkäyssodasta seuranneen energiakriisin ratkaisijana.  Suomessa varauduttiin syksyllä sähköpulaan ja kiertäviin sähkökatkoihin. Suomalaisten kuluttajien uskomattoman joustokyvyn, sähkön säästövalmiuden sekä tuulisen ja tavallista leudomman sään seurauksena Suomi on kuitenkin selvinnyt kunnialla vaikeaksi ennakoidusta energiatalvesta.  

Tätä kirjoittaessa (14.2.) on helmikuun puolivälissä ollut jo yli viikon kovatuulinen ajanjakso, jolloin WindEuropen tilastojen mukaan tuulivoimalla on katettu 21 – 44 prosenttia Suomen päivittäisestä sähkön tarpeesta. Edellinen pidempi erittäin hyvätuulinen pätkä oli vain muutama päivä aiemmin, 23.-29.1., jolloin tuulivoimalla katettiin päivittäin 17 – 41 prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta. Samoin tammikuun puolivälissä on ollut useampi peräkkäinen päivä, jolloin tuulivoiman osuus on ollut 29 – 37 prosenttia. Sen lisäksi, että tuulisena päivänä sähkön hinta on ollut kohtuullisella tasolla, on vesivoimaa ja muuta helposti säädettävissä olevaa kapasiteettia säästynyt vähätuulisen päivän varalle.

Syksyllä sähkön hinnan hipoessa pilviä sekä EU:ssa että Suomessa päätettiin tehdä nopeita toimia kuluttajien energiaköyhyyden hillitsemiseksi. Samalla monelle saattoi jäädä kuva, että vika olisi sähkömarkkinassa, vaikka markkina toimi täsmälleen niin kuin sen pitikin toimia: sähkön hinta reagoi tarjonnan niukkuuteen. EU:ssa on juuri ollut auki konsultaatio sähkön markkinamallin muuttamiseksi.  Markkina ei kuitenkaan ole rikki, vaan puutetta on sähköntuotannosta. Investointeja ei kuitenkaan saada lisää sähkömarkkinamallia heikentämällä, vaan varmistamalla että kaikkialla Euroopassa kaavoitus, luvitus ja verkkoon liittäminen on sujuvaa, ja mahdollistaa uusimman käytettävissä olevan (tuulivoima)teknologian rakentamisen.

Toinen investointiympäristöä mahdollisesti heikentävä muutos on EU-asetukseen perustuvien ns. windfall-verojen säätäminen halki koko Euroopan. Tätä kirjoittaessa Suomen hallituksen esitys on vielä eduskunnan käsittelyssä. Suomen Tuulivoimayhdistys on ollut asian tiimoilta kuultavana sekä talousvaliokunnassa että valtiovarainvaliokunnan verojaoksessa. Korostimme kuulemisessa muun muassa, että sähkömarkkina on jo rauhoittumassa, eikä verolle ole tarvetta. Lisäksi on äärimmäisen tärkeää, että tällaiset väliaikaiseksi tarkoitetut toimet todellakin pidetään lyhytkestoisina ja ne kohtelevat kaikkia toimijoita tasapuolisesti.

Alan ulkopuolella on saattanut jäädä huomaamatta, että vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä ja koko vuonna 2022 sähkön hinta oli niin korkealla tasolla, ettei syöttötariffia tai kilpailutuksesta voitettua preemiota ole maksettu senttiäkään. Valtio siis säästi rahaa, jota voi käyttää esimerkiksi kuluttajien taloudelliseksi tukemiseksi energiakriisissä. 

Kulunut vuosi on osoittanut tuulivoiman merkittävyyden kasvun. Vuosi vuodelta tuulivoiman rooli tulee kasvamaan entisestään – Fingridin viimeisimpien arvioiden mukaan tuulivoimasta tulee vuositasolla Suomen suurin sähköntuotantomuoto jo 2026, jolloin tuulisähkö tulee ohittamaan ydinvoiman.

Tuulen tuomaa työtä: Luova toimisto Ensemble Oy

Juttusarjassa esitellään tuulivoiman työllistämiä ihmisiä ja heidän työtään

Yrityksen nimi: Luova toimisto Ensemble Oy / vvind.io

Toimiala: Viestintä, markkinointi ja ohjelmistot

Perustamisvuosi: 2014

1. Miten tuuli työllistää teitä?

Olemme tuottaneet jo vuosia viestintäratkaisuja ja markkinointikokonaisuuksia tuulivoimasektorille. Kokemustemme pohjalta ja vastaten kehittyvän alan kehittyviin tarpeisiin, suunnittelimme ja rakensimme yhteistyössä Suomen Hyötytuuli Oy:n kanssa tuulivoimayhtiöille räätälöidyn tuulipuiston visualisointipalvelun vvind.io (https://vvind.io). Palvelu on suunniteltu ja tuotettu yksinomaan tuulivoimayhtiöiden viestinnän haasteisiin ja tarpeisiin. Työkalu sisältää tuulipuistohankkeen interaktiivisen mallin kattavine tietoineen suoraan selaimessa – niin mobiili- kuin työpöytälaitteillekin.

vvind.io visualisoi 3D-mallinnetun tuulipuiston tärkeimpine tietoineen, ympäristöhavaintoineen, havainnekuvineen ja kaavapiirroksineen – helposti jaettavana linkkinä. Tuulivoimayhtiö voi itse päivittää tuulipuistojensa sivuja ja interaktiivista 3D-mallia hankkeen edetessä reaaliaikaisesti – näin kaikki tiedot ovat aina ajantasaisina suoraan selaimessa. Työkalun avulla tuulivoimayhtiö voi jakaa tuulipuistosta reaaliajassa kosketeltavaa, virtuaalista pienoismallia, jonka yhteydessä hankkeen yleisviestit ovat selkeästi esillä – ympäristövaikutuksista aikatauluihin ja tuotantoarvioista voimalatietoihin. Kaikki näyttävän modernisti ja eri laitteille valmiiksi optimoituna.

2. Millaisena näette tuulivoima-alan tulevaisuuden omassa yrityksessänne?

Pyrimme kehittymään ja vastaamaan ajantasaisesti alan viestinnällisiin haasteisiin. Olemme tuottamassa uutta, merituulipuistoille suunniteltua versiota kevään 2023 aikana ja jatkamme työkalun kehittelyä aktiivisesti. Olemme lisäämässä palvelun hallintatyökaluun toimintoja myös yhtiöiden sisäisen viestinnän ongelmanratkaisuun. Kaikki ideat ovat tervetulleita ja otammekin mielellämme asiakkaidemme kommentit vastaan innolla, jotta työkalumme palvelisi alaa mahdollisimman laaja-alaisesti ja kattavasti. Toteutamme myös pitkällä kokemuksella 3D-kuvitustuotantoja tuulipuistohankkeista, tukemaan hankeviestintää perinteisten havainnekuvien lisäksi.

3. Parhaat puolet tuulivoiman parissa työskentelyssä?

Olemme intohimoisia ohjelmistonörttejä, jotka rakastavat tekniikan aallonharjalla tasapainoilemista. Tuulivoiman moderni teknologia ja kasvavat digitalisaation tarpeet ovat ihanteellinen kasvualusta huikeiden projektien toteuttamisille. Puhdas energia on meille sydämenasia ja haluamme tarjota jotain kaunista sen esiintuomiseksi.

Vaalien jälkeen

Suomen valtioneuvoston helmikuun alussa tekemän periaatepäätöksen mukaisesti Suomi tavoittelee vähintään 10 prosentin osuutta EU:n vihreän vedyn tuotannosta vuonna 2030. Tämä on tervetullut päätös ja hyvin linjassa jo uutisoitujen vetyhankkeiden kanssa, joiden vuosittainen sähkön yhteiskulutus on useita kymmeniä terawattitunteja (TWh), todennäköisesti yli 100 TWh. Kulutus, joka kaikki tulisi kattaa uusiutuvalla energialla.

Tuulivoimahankkeita tiedetään olevan suunnitteilla, mutta koska näemme niiden toteutuvan? Voidaanko hankkeiden valmistumista nopeuttaa? Tuulivoimahankkeen luvitusprosessi itsessään kestää tietyn ajan, eikä sitä merkittävästi voida jouduttaa. Prosessissa on kuitenkin useita yksittäisiä kohtia, joissa hanke saattaa hidastua, pysähtyä tai jopa jäädä odottelemaan lakimuutoksia, jotta hankkeelle saadaan investointipäätös ja se saadaan rakenteille. Keväällä äänestettävän uuden hallituksen päätökset tulevat olemaan merkityksellisiä, jotta niin tuulivoimaan kuin sitä tarvitsevaan vihreään vetyyn perustuvat investoinnit saadaan varmistettua Suomeen.

Suomen Tuulivoimayhdistys on valmistellut vaaliteesinsä, joita viestittiin ennen vaaleja aktiivisesti kansanedustajaehdokkaille. Vaikuttamista jatketaan nyt äänestyksen päätyttyä toivoen kirjauksia tulevaan hallitusohjelmaan tuulivoiman edistämiseksi. Alla muutamia otantoja kirjauksista.

Nopeimmin näkyvää tuulivoimarakentamisen edistämistä saadaan vaikuttamalla tuulivoimaan liittyviin valitusprosesseihin sekä niiden käsittelyaikoihin. Muuttuneen lain johdosta tuulivoimahankkeen ympäristövaikutuksista voi valittaa kahdessa vaiheessa, tuulivoiman yleiskaava- sekä nyt myös tuulivoimalan rakennuslupavaiheessa. Rakennuslupa itsessään ei tuo mitään merkittävää uutta pöydälle, jota ei olisi käsitelty jo kaavavaiheessa. Nyt kuitenkin ympäristövaikutustenarviointimenettelyn läpikäyneiden hankkeiden rakennuslupien yhteydessä voi useampi taho tehdä valituksia teemoista, jotka on jo aiemmin käsitelty ja joista samat toimijat ovat mahdollisesti myös jo valittaneet kaavoitusvaiheessa.

Kenen etu tämä on? Ei hankekehittäjän (hanke pysähtyy), ei maanomistajan (vuokratulot viivästyvät), ei paikallisten rakennusyhtiöiden (ei liikevaihtoa), ei kunnan (kiinteistöverotulot viivästyvät), ei vetyhankeinvestorin (ei hankkeita joista uusiutuvaa sähkö), ei valtion (investoinnit sekä tuulivoimaan että vetyhankkeeseen ovat jäissä) eikä oikeasti myöskään valittajan, sillä lopullinen päätös hankkeesta viivästyy ja epävarmuus tilanteesta jatkuu.

Samanaikaisesti valituksia käsittelevät tahot (HaO/KHO) ovat ylikuormitettuja ja käsittelyajat ovat todella pitkiä. Lisäresurssit hallinto-oikeuksiin ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen nopeuttaisivat valitusten käsittelyä ja olisivat tärkeitä, jotta satojen miljoonien eurojen hankkeet saataisiin mahdollisimman nopeasti vietyä investointipäätösvaiheeseen.

Merituulivoima, jossa yksittäisen hankkeen suora investointiarvo on useita miljardeja euroja, seisoo osittain telineissä. Metsähallitus luo ja toimittaa hankkeita kilpailutukseen oman strategiansa mukaisesti. Katsoen Suomen talousvyöhykkeellä (EEZ) ja Ahvenanmaan alueella aloitettujen hankkeiden lukumäärää ei voi välttyä ajatukselta, että tarve saatavilla oleville hankkeille on paljon suurempi kuin mitä Metsähallitus tällä hetkellä mahdollistaa.

Lisäksi merituulipuolella odotettu ja luvattu sekä EU:n hyväksymä ja vahvistama (kyse ei ole valtion taloudellisesta tuesta) kiinteistöveromuutos ei lopulta ehtinytkään käsittelyyn ja saanut lainvoimaa Marinin hallituksen hallituskaudella. Kiinteistöveropäätöksen jääminen pöydälle hidastaa nykyisellään merituulivoiman toteutumista.

Puolustusvoimilla on ymmärrettävä syy olla aukaisematta Itä-Suomen kohtaloa tuulivoiman osalta nopeasti tai ilman perusteellista selvitystä. Valvontasensoreiden ja tuulivoiman yhteensovittamista ei kuitenkaan tule unohtaa vaan asian selvittämistä tulee jatkaa ja viedä eteenpäin uskoen, että tulevaisuudessa tuulivoimaa saadaan myös Itä-Suomeen.

Tuulivoimaa voidaan rakentaa nykyistä enemmän ja tehokkaammin niin maalle kuin merellekin. Pian kautensa aloittavalta hallitukselta toivon selkeitä näkemyksiä sekä tavoitteellisten numeroiden että aktiivisten tekojen muodossa. Myös kysyntäjouston, P2X-ratkaisuiden ja erilaisten varastojen edistäminen on tärkeää tuulivoimasektorille

Tuulivoimateollisuus on näyttänyt vasta pienen osan potentiaalistaan. Pystymme toimittamaan paljon enemmän.

Kirjoittaja on Suomen Tuulivoimayhdistyksen puheenjohtaja.