Etha Wind pitää tuulivoiman kehitystä Suomessa myönteisenä. Analysoimiensa tietojen perusteella Etha Wind ennustaa, että tuulivoiman kokonaiskapasiteetti vuonna 2030 voi olla kolmanneksen suurempi kuin Suomen Tuulivoimayhdistyksen vision mukainen 8000 MW. ”Emme väitä heidän lukuaan liian pieneksi, mutta uskallamme väittää, että se voi todellisuudessa olla suurempi”, Etha Wind Oy:stä kerrotaan.

Vuodesta 2014 lähtien Suomeen on asennettu vuosittain keskimäärin 330 MW tuulivoimaa. Asennetun tuulivoiman kokonaiskapasiteetti on tällä hetkellä 2 000 MW. Suomen Tuulivoimayhdistyksen vision mukaan Suomessa on vuonna 2030 yhteensä 8 000 MW tuulivoimaa, mikä merkitsee sitä, että tulevina vuosina tuulivoimaa tullaan asentamaan vielä 6 000 MW. Etha Wind uskoo tämän luvun olevan vielä suurempi.

”Uskomme, että vuoteen 2030 mennessä on mahdollista asentaa vielä ainakin 10 000 MW uutta tuulivoimaa. Jo asennetun kapasiteetin kanssa yhteenlaskettuna tuulivoiman kokonaiskapasiteetti Suomessa olisi 11 vuoden kuluttua näin ollen 12 000 MW”, kertovat Etha Windin tuulimatemaatikko Christian Granlund ja toimitusjohtaja Staffan Asplund.

Etha Windin positiivinen luku perustuu heidän analysoimiinsa tietoihin, jotka koskevat eri kehitysvaiheissa olevia suomalaisia tuulivoimahankkeita. Näihin sisältyy hankkeita, joilla rakennustyöt voidaan aloittaa jo piankin, hankkeita, joilla on rakennuslupa muttei rahoitusta sekä hankkeita, joilta puuttuvat rakennusluvat.

”Ensimmäinen askel on ollut analysoida tuulivoimahankkeiden lukumäärää Suomessa sekä hankkeisiin sisältyvien tuulivoimaloiden lukumäärää ja tehoa. Meillä on hyvä tuntuma siitä, paljonko kapasiteettia asennetaan vuosina 2019 ja 2020, mutta sen jälkeisiä tapahtumia on vaikeampi ennustaa”, Granlund toteaa.

Vuoden 2020 jälkeiset arviot perustuvat siihen, kuinka moni hanke todennäköisesti saa rakennusluvan tulevien vuosien aikana ja kuinka monen niistä odotetaan saavan rahoitusta. Tällä hetkellä rakennuslupia on myönnettynä tuulivoimahankkeille yhteensä 4 000 MW:n edestä ja näiden hankkeiden rakennustyöt voidaan aloittaa, jos ne saavat rahoituksen. Mikäli tarkastellaan kaikkia Suomessa parhaillaan käynnissä olevia tuulivoimahankkeita – juuri käynnistyneistä hankkeista rakenteilla oleviin tuulipuistoihin – tuulivoiman käyttämätön kokonaispotentiaali on 18 000 MW. Aivan uusia hankkeita aloitetaan myös koko ajan.

”Mielenkiintoinen kysymys on, kuinka suuri osa tästä 18 000 MW:n kapasiteetista jää lopulta käyttämättä. Jotkut hankkeet raukeavat lupaprosessin aikana, kun taas toisille voi olla vaikea saada rahoitusta. Kun Tuulivoimayhdistyksen 6 000 MW:n lisärakennusarviota vuodelle 2030 verrataan käynnissä olevien hankkeiden 18 000 MW:n kapasiteettiin, voidaan huomata, että kyseessä on melko pieni luku.

Tärkein syy siihen, miksi Etha Wind uskaltaa povata Tuulivoimayhdistystä korkeampia lukuja on se, että tuulivoimaloiden koko kasvaa jatkuvasti. Hankkeisiin sisältyvien tuulivoimaloiden lukumäärän odotetaan niin ikään kasvavan keskimäärin jonkin verran, kun taas asennettujen tuulipuistojen lukumäärän odotetaan pysyvän vakaana, kutakuinkin 10 puistoa vuodessa.

– Tiedämme, että tuulivoimalat tulevat olemaan huomattavasti nykyistä suurempia. Valmistajat ovat jo esitelleet malleja, joita tuodaan markkinoille kahden vuoden kuluttua. Koot ovat kasvaneet tasaisesti ja tämän kehityssuuntauksen voidaan olettaa jatkuvan. Lisäksi olemme havainneet, että monet hankekehittäjät priorisoivat nyt suhteellisen suuria hankkeita, minkä vuoksi oletamme hankkeisiin sisältyvien tuulivoimaloiden lukumäärän kasvavan jonkin verran, Granlund sanoo.

Vuosittain rakennettavien hankkeiden lukumäärää on kuitenkin vaikea tietää tarkalleen etukäteen. Rahoittajien löytäminen ei ole vaikeaa, kunhan hankkeet ovat korkealaatuisia eli ne on suunniteltu alueille, joilla on hyvä tuulennopeus, edulliset sähköverkkoon liittymisen kustannukset ja kustannustehokkaat tuulivoimalat. Sähkön hinta vaikuttaa kannattavuuteen merkittävästi. Jos hinta laskee paljon, voi asennetun kapasiteetin kasvu olla odotettua hitaampaa – koska rahoittajien hankkiminen voi silloin olla vaikeampaa. ”Jos sähkön hinta pysyy sen sijaan nykyisellä tasolla, se enteilee hyvää tuulivoiman kehittämiselle”, sanoo Granlund.

Suomen Tuulivoimayhdistyksen tavoitelukua ei tule pitää alakanttiin arvioituna, vaikka Etha Wind esittääkin positiivisen analyysin tuleville vuosille. Uskomme kuitenkin, että todellisuus voi ylittää odotukset. ”Suomen Tuulivoimayhdistyksen 2030-tavoite on nelinkertainen nykyiseen kapasiteettiin verrattuna, mutta uskomme myös omien lukujemme olevan hyvin realistisia”, Granlund haastaa Tuulivoimayhdistystä.