Tuulivoimalat ovat kehittyneet valtavasti kuluneen kymmenen vuoden aikana. Iso osa muutoksesta on ollut voimaloiden korkeuden kasvu ja sen myötä lapojen piteneminen. Voimaloista halutaan tehdä korkeampia, koska tuulisuus kasvaa nopeasti, kun mennään metreissä ylöspäin. Korkeuden kasvun myötä uusimmat tuulivoimalat tuottavat huomattavasti enemmän sähköä kuin vanhemmat kollegansa.

Kymmenen vuotta sitten 3 MW:n voimala maksoi suuruusluokaltaan 4,5 miljoonaa euroa. Nyt samalla kustannuksella saa noin 4,5 MW voimalan, joka tuottaa huomattavasti enemmän sähköä. Koska yksi voimala tuottaa enemmän sähköä mutta rakentamiskustannukset ovat rakennettua megawattia kohden edullisemmat, voidaan tuulivoimaa nykyään rakentaa Suomessa ilman valtion tukea.

Ilman pyörteily lisääntyy, kun se kulkee tuulivoimalan roottorin halki. Tuuli tarvitseekin hetken matkaa kiihtyäkseen uudelleen, eikä tuulivoimaloita voi sijoittaa liian lähelle toisiaan. Ulkomitoiltaan suuremmat voimalat tarkoittavatkin myös sitä, että samalle alueelle voidaan sijoittaa aiempaa vähemmän tuulivoimaloita, vaikka tuotetun sähkön määrä tästä huolimatta kasvaa. Uudemmat ja suuremmat tuulivoimalat ovat jopa hiljaisempia kuin vanhemmat voimalat, sillä yhtenä osana muuta teknistä kehitystä voimaloista on tehty aiempaa hiljaisempia esimerkiksi lavan reunaan asennettavan sahalaitaelementin avulla. Hainhampaita muistuttava reuna rikkoo ilman pyörteilyä lavan takareunalla, mikä vähentää aerodynaamista ääntä.

Tuulivoimahanke tarvitsee lukuisia lupia ja selvityksiä, joiden tekeminen vie vuosia. Ala itsekään ei ole osannut ennustaa sitä, kuinka nopeasti voimalateknologia, ennen kaikkea korkeus, on kehittynyt. Etenkin jos hanke on luvituksen aikana päätynyt hallinto-oikeuksiin, on tyypillinen tilanne se, että lopulta lainvoiman saava kaava ei sallikaan tarpeeksi korkeutta tuulivoimaloille verrattuna siihen, kuinka korkeita uusimmat myynnissä olevat voimalat ovat. Matalampien voimaloiden käyttö taas ei mahdollista markkinaehtoista, ilman tukia tapahtuvaa rakentamista, sillä matalammilla voimaloilla ei saada tuotettua yhtä paljon sähköä kuin korkeammilla.

Korkeampien voimaloiden rakentamisen mahdollistamiseksi voi olla tarve poiketa kaavassa tai rakennusluvassa määritellyistä voimalan ulottuvuuksista. Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) mahdollistaa poikkeamisen sekä kaavan että rakennusluvan määräyksistä. Säännökset eivät kuitenkaan anna tarkkoja määreitä sille, kuinka paljon säännöksistä voidaan poiketa, ja oikeuskäytäntöä aiheesta on kertynyt vasta melko vähän. Kunnissa onkin vaihtelevia käytäntöjä sen mukaan, paljonko poikkeamista sallitaan ja milloin kaavoitus on aloitettava alusta. Säädöksissä on paljon tulkinnanvaraa, ja myös eri poikkeamistapojen valituskelpoisuudessa on vaihtelua.

On mahdollista

  • poiketa rakennusaikana rakennusluvasta
  • että myönnettävällä rakennusluvalla poiketaan kaavan määräyksistä
  • tehdä erillinen päätös kaavapoikkeamasta
  • aloittaa kaavoitus alusta

Korkeamman ja modernimman voimalan ääni voi olla jopa hiljaisempi kuin vanhemmassa voimalamallissa, jonka tietoja käyttäen kaavoitus on tehty. Selvää on kuitenkin, että korkeamman voimalan ääni leviää maastoon eri kulmassa kuin matalammasta voimalasta lähtevä ääni. Myös lapojen tiettyinä hetkinä aurinkoisella säällä aiheuttama vilkkuva varjo, välke, ulottuu maastoon eri tavoin eri korkuisesta voimalasta. Onkin ensiarvoisen tärkeää ja välttämätöntä, että ääneen ja välkkeeseen liittyvät selvitykset päivitetään vastaamaan rakennettavien voimaloiden vaikutuksia. Samaan aikaan pitää muistaa, että suurempia voimaloita mahtuu samalle alueelle vähemmän eli usein korkeuden päivityksen myötä voimalamäärä alueella vähenee.

Pienempi voimalamäärä keventää maisemavaikutuksia, vaikka toki korkeuden kasvulla on omat toisen suuntaiset vaikutuksensa. Suuremmat voimalat eivät siis automaattisesti tarkoita suurempia ympäristövaikutuksia, vaan vaikutukset voivat jäädä aiempaa suunnitelmaa vähäisemmiksi.  Poikkeamisen pitäisikin olla ylipäänsä mahdollista päivitetyin selvityksen ja etenkin silloin, kun korkeampien voimaloiden ympäristövaikutukset alittavat tai ovat yhtä suuret kuin kaavassa sallitut ympäristövaikutukset.

Lue lisää MRL:n poikkeamissäännöksistä