Suomessa on tehty asukastutkimuksia lähes kaikkien jo rakennettujen modernien tuulivoimapuistojen läheisyydessä. Merkittävää on, että tutkimustulokset ovat pitkälti linjassa toistensa kanssa: tuulivoiman ääni häiritsee harvoin sisätiloissa tai nukkuessa. Viimeisimmän tieteellisen tutkimuksen on toteuttanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) yhteensä yhdeksällä paikkakunnalla.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreet tutkimustulokset vahvistavat aiemmin saatuja tuloksia tuulivoimaloiden äänen vaikutuksista ja häiritsevyydestä tuulivoima-alueilla. Nyt saadut ja aiemmat tutkimustulokset ovat pitkälti yhteneväisiä siitä, että tuulivoiman ääni häiritsee harvoin sisätiloissa tai nukkuessa. Äänen terveysvaikutuksia tarkasteltaessa häiritsevyyden arvioiminen sisätiloissa on erityisen tärkeää.

Ympäristö ja terveys -lehdessä (5/2016) julkaistussa artikkelissa esiteltiin THL:n yhdeksällä tuulivoima-alueella suoritettaman kyselytutkimuksen tuloksia. Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamalla kyselytutkimuksella haluttiin selvittää miten yleisiä tuulivoiman äänen aiheuttamat haitat Suomessa ovat. Tutkimustulosten mukaan harva koki tuulivoimaloiden äänestä aiheutuvan häiriötä sisätiloissa tai nukkuessa. Ulkona äänen koettiin häiritsevän enemmän kuin sisätiloissa.

Yleisoireita ei ole yhdistetty infraääneen

Ihminen voi kuulla infraääntä, jos se on riittävän voimakasta. Myös tuulivoimalat tuottavat infraääntä mutta se jää huomattavasti kuulokynnyksen alapuolelle. Julkisuudessa on esitetty, että tuulivoimaloiden läheisyydessä koetun oireilun aiheuttaja olisi nimenomaan infraääni. THL:n tutkimuksessa oireilun yleisyydessä ei kuitenkaan ollut eroa eri etäisyysvyöhykkeiden välillä. Jos tuulivoimaloiden infraääni olisi syynä raportoituihin oireisiin, oireilun voisi odottaa olevan yleisintä lähimpänä tuulivoimaloita, jossa myös altistuminen on suurinta, tutkimusraportissa todetaan.

Vaikka selkeää tieteellistä näyttöä on saatu ainoastaan siitä, että kuultavissa oleva tuulivoiman ääni voi häiritä, on tuulivoimaloiden ympäristössä asuvien huoli todellista ja se tulee ottaa vakavasti. THL:n tutkimustulosten mukaan tuulivoiman terveysvaikutuksista koettu huoli vaihtelee eri tuulivoima-alueilla ja oli paljon yleisempää kuin äänestä koettu häiritsevyys.

Suomessa häiritsevyyttä on tutkittu jo kattavasti

Tuulivoimaloiden äänen vaikutuksia on tutkittu tieteellisesti Suomessa nyt jo kahdellatoista paikkakunnalla. Tuulivoiman ja asutuksen yhteensovittaminen on toteutunut tutkimustulosten valossa hyvin, eikä suurin osa lähiasukkaista koe tuulivoimasta häiriötä. Tieteellisen tutkimuksen lisäksi Suomessa on tehty iso joukko muita selvityksiä, joiden tulokset kertovat, että tuulivoimaan suhtaudutaan positiivisesti energiantuotantomuotona niin tuulivoimapaikkakunnilla kuin muuallakin.

Myös Työterveyslaitos (TTL) on tutkinut tuulivoimaloiden häiritsevyyttä useammalla paikkakunnalla. Tutkimustuloksista käy ilmi muun muassa, että tuulivoimaloiden äänen häiritsevyys ei yksinomaan riipu äänitasosta. Äänitason lisäksi äänen häiritsevyyden kokemiseen ovat yhteydessä useat muut tekijät, kuten asenne tuulivoimaa ja sen maisemavaikutuksia kohtaan sekä huoli mahdollisista terveysvaikutuksista. Suhtautuminen tuulivoimaan ja tuulivoimaloiden rakentamisesta aiheutuneeseen muutokseen on tulosten mukaan selkeästi neutraali tai myönteinen.

Tutkimusta jatketaan Suomessakin

Vaikka Suomen tuulivoimapuistoja onkin tutkittu laajasti, tarve puolueettomalle tutkimustiedolle on suuri. Uusia tutkimustuloksia onkin odotettavissa niin Suomesta kuin ulkomailtakin. Esimerkiksi Tanskasta odotetaan syksyn kuluessa laajoja koko kansan terveystietoihin perustuvia tutkimustuloksia siitä, ovatko esimerkiksi sydän- ja verisuonisairaudet yleisempiä tuulivoimaloiden lähellä asuvien joukossa kuin muulla väestöllä.

Suomessa THL jatkaa tuulivoimamelun terveys- ja hyvinvointivaikutuksiin liittyvää tutkimusta muun muassa mallintamalla kuultavaa ääntä ja mittaamalla sekä kuultavaa että infraääntä tuulivoima-alueilla. Myös Turun ammattikorkeakoululla on käynnissä Anojanssi-projekti, jossa jatketaan Työterveyslaitoksen 2015 aloittamaa tutkimusta tuulivoimalamelusta. Siihen liittyy sekä mittauksia eri tuulivoima-alueilla että kolmella tuulivoima-alueella 2015 toteutetun kyselytutkimuksen jatkoanalysointeja.

THL:n yhdeksällä tuulivoima-alueella suorittaman kyselytutkimuksen tulokset julkaistiin Ympäristö ja Terveys -lehdessä 5/2016.