Turun ammattikorkeakoulun alkuvuodesta 2022 julkaisemassa tutkimuksessa ei havaittu nykyisten melumääräysten mukaan rakennettujen tuulivoima-alueiden asukkailla muusta väestöstä poikkeavia oireita tai sairauksia. Sen sijaan suurempi sydänsairauden riski oli niillä asukkailla, jotka altistuivat suuremmalle tieliikennemelun äänitasolle. Tutkimus osoittaa, että Suomessa suunnitellaan ja rakennetaan tuulivoimaa riittävälle etäisyydelle asutuksesta, mutta liikenteen meluntorjuntaan tulisi kaikkialla Suomessa kiinnittää nykyistä enemmän huomiota.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten tuulivoimamelu ja tieliikennemelu vaikuttavat ihmisen oireiluun ja terveyteen. Tutkimus toteutettiin alueella, jotka tuulivoiman osalta alittavat vuonna 2015 asetetut ohjearvot eli tuulivoimaloiden äänitaso pihamaalla ei ylitä 40 dB. Nyt saatu tutkimustieto palvelee siten mahdollisimman hyvin suomalaisten tuulivoima-alueiden tiedontarvetta.

Tutkimus toteutettiin Haminassa, jossa on lähekkäin kolme tuulivoima-aluetta. Tutkimukseen kutsuttiin mukaan kaikki 2 500 taloutta, jotka sijaitsivat alle 2,7 kilometrin päässä voimaloista. Lisäksi tutkimukseen kutsuttiin 500 taloutta Kotkasta asuntokannaltaan tutkimusaluetta vastaavalta alueelta, joka sijaitsi 6,8-8 kilometrin päässä tuulivoimaloista. Kyselytutkimukseen vastasi 684 asukasta, joista 563 oli tuulivoima-alueelta ja 121 kontrollialueelta.

Tutkimuksen pääasiallinen tarkoitus oli piilotettu siten, että kyselyssä tuulivoima ei saanut erityistä painoarvoa vaan siinä tiedusteltiin asuinympäristön kokemuksia hyvin laaja-alaisesti.

Kyselyssä selvitettiin asukkaiden kokemusta eri äänilähteiden häiritsevyydestä. Samoin selvitettiin niin sanottuun tuulivoimasyndroomaan yhdistettyjen oireiden (migreeni/päänsärky, huimaus, tinnitus, kuulokyky, korvien lukkiutuminen, ihottuma, selkäkipu, vatsavaivat, näön sumentuminen, sydämen tiheälyöntisyys, keskittyminen, paniikkikohtaukset) sekä sairauksien (krooniset kivut, astma, niveltulehdus, syöpä, masennus, korkea verenpaine, keuhkosairaudet, diabetes, sydänsairaudet, unihäiriöt, levottomien jalkojen oireyhtymä) esiintymistä.

Tutkimalla eri ympäristömelujen vaikutuksia rinnakkain saadaan eri melulajien äänitasot ja terveysvaikutukset asettumaan oikeisiin mittasuhteisiin. Tällaisia tutkimuksia ei ole juurikaan julkaistu. Nyt julkaistu tutkimus on kansainvälisestikin ainutlaatuinen, sillä asukkaan pihamaalle määritettiin sekä tuulivoiman että tieliikenteen äänitasot. Joka vastaajan kohdalla määritettiin etäisyys lähimpään tuulivoimalaan, tuulivoima-alueen aiheuttama äänitaso sähköntuotannon ollessa maksimissa (LAeq) ja tieliikennemelun äänitaso päiväaikaan (LAeq,07-22).

Tuulivoima ei aiheuta terveyshaittaa

Nykyisten melumääräysten mukaan rakennettujen tuulivoima-alueiden lähistöllä ei havaittu muusta väestöstä poikkeavia oireita tai sairauksia. Sen sijaan suurempi sydänsairauden riski oli niillä, jotka altistuivat suuremmalle tieliikennemelun äänitasolle.

”Jos tieliikenteen äänitaso asukkaan pihamaalla on 64 desibeliä, on sydänsairauden riski 4,5 kertaa suurempi kuin asukkaalla, jonka pihamaalla äänitaso on 32 desibeliä”, konkretisoi tutkimusryhmän vetäjä, dosentti Valtteri Hongisto tulosta. Myös monissa oireissa havaittiin sama ilmiö: migreeniä, huimausta, kuulokyvyn heikkenemistä, sydämen tiheälyöntisyyttä ja korvien lukkiintumista raportoitiin enemmän, jos tieliikennemelu oli korkeampi. Sen sijaan tuulivoiman äänitasolla ei ollut yhteyttä sairauksien tai oireilun esiintyvyyteen.

Tutkimuksen tulokset ovat aiempien tutkimusten tulosten mukaisia: alle 40 desibelin tuulivoiman äänitasolla ei ole havaittu muita yhteyksiä terveyteen kuin melun häiritsevyys. ”Tuloksen perusteella on epätodennäköistä, että alle 40 desibelin melualtistus aiheuttaa oireita tai sairauksia muillakaan tuulivoima-alueilla”, Hongisto toteaa.

”Ainoa korkeampiin tuulivoiman äänitasoihin liittyvä terveyshaitta oli melun häiritsevyys. Tieliikenteen melu häiritsi asukkaita kuitenkin huomattavasti enemmän kuin tuulivoimaloiden”, Hongisto kertoo.

Liikennemelu samalla äänentasolla yhtä häiritsevää kuin tuulivoimamelu

Kyseessä oli ensimmäisiä tutkimuksia, jossa sekä tieliikenteen että tuulivoimalan äänen häiritsevyyttä tutkittiin samanaikaisesti. Tulos oli yllättävä: ihmiset kokivat tuulivoimaloiden ja tieliikenteen äänen yhtä häiritseviksi, kun kummankin äänitaso oli 30-40 desibeliä samalla äänentasolla.

”Löydös, jonka mukaan tuulivoimamelu ja tieliikennemelu ovat yhtä häiritseviä silloin, kun äänentaso on alle 40 desibeliä, on erittäin mielenkiintoinen, etenkin kun tämä on ensimmäisiä tutkimuksia, jossa näiden eri äänilajien häiritsevyyttä on tarkasteltu samalla kertaa. Tähän asti totena pidetty väite, jonka mukaan tuulivoimalan ääni häiritsisi enemmän kuin tieliikenteen ääni, ei pidäkään kiistattomasti paikkansa”, Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen toteaa.

Tuulivoimaloiden melulainsäädäntö toimii Suomessa

Valtioneuvoston asetuksen mukaiset ohjearvot eivät ylity yhdelläkään tutkimusaineistossa mukana olleen tuulivoima-alueen asuinrakennuksen pihamaalla, mutta samalla yli 30 desibelin äänitasoille altistui runsaasti asukkaita. Tämän vuoksi tutkimuksen pohjalta on mahdollista arvioida, ovatko Suomen tuulivoimaloiden ääntä säätelevän valtioneuvoston asetuksen mukaiset ohjearvot perusteltuja. Tutkimuksen perusteella nykyisiä tuulivoimamelun ohjearvoja ei ole syytä tiukentaa.

”Tutkimuksen tulos on erittäin merkittävä ja samalla tervetullut. Se osoittaa, että tuulivoiman sijoittaminen on turvallista asutuksesta sellaiselle etäisyydelle, jolla Suomessa käytössä olevat ohjearvot alittuvat”, Mikkonen toteaa.

”Tutkimustulos myös vahvistaa kansainvälisten ja aiemmin kotimaassa tehtyjen tieteellisten tutkimusten tuloksia siitä, että tuulivoima ei aiheuta terveyshaittaa, kun voimalat on sijoitettu Suomessa sallitulle etäisyydelle asutuksesta”, Mikkonen jatkaa.

Ympäristö ja terveys-lehdessä julkaistu tiivistelmä tutkimuksesta

Tutkimusartikkeli vertaisarvioidussa kansainvälisessä tieteellisessä julkaisussa