Tuulivoimahankkeiden suunnitteluvaiheessa ympäristövaikutukset tutkitaan huolella. Selvitysten lista on pitkä ja hankkeen sidosryhmiä kuullaan useaan otteeseen. Selvitysten pohjalta tarvittavia toimenpiteitä tehdään ei-toivottujen vaikutusten minimoimiseksi. Hyvänä esimerkkinä tuulivoimahankkeen kattavasta ja huolellisesti tehdystä ympäristövaikutusten arvioinnista toimii Yli-Olhavan tuulivoimahanke, jonka vaikutusten arvioinnille myönnettiin vuoden 2021 Hyvä YVA -palkinto.

Ympäristövaikutusten arviointiyhdistys eli Yva ry myöntää vuosittain Hyvä YVA -palkinnon hankkeelle, jonka katsotaan toteuttaneen vaikutusten arvioinnin erityisen hyvin ja esimerkillisesti. Tänä vuonna palkinto myönnettiin Yli-Olhavan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arvioinnille, jossa hankkeesta vastaavana toimi Megatuuli Oy ja YVA-konsulttina Ramboll Finland Oy. Yva ry:n mukaan kyseisessä hankkeessa YVA-menettely on erityisen onnistuneesti toiminut suunnittelun apuvälineenä, ja YVA-menettelyn seurauksena hanke on kehittynyt siten, että on saavutettu niin ympäristön kuin tekniikankin kannalta toteuttamiskelpoinen kaavaratkaisu.

Yli-Olhavan hanke on ensimmäisiä tuulivoimahankkeita, jossa on käytetty uuden YVA-lain mahdollistamaa yhteismenettelyä. Yhteismenettelyssä YVA ja kaava viedään läpi yhtenä menettelynä kahden sijaan. Yhteismenettelyssä tehdään edelleen kaikki samat selvitykset kuin erillisissä menettelyissäkin, mutta Megatuuli Oy:n toimitusjohtajan Lauri Lammivaaran kokemuksen mukaan yhteismenettely sujuvoitti prosessia säästämällä hieman aikaa, mutta erityisesti tehden siitä selkeämmän ja ymmärrettävämmän kokonaisuuden niin kuntalaisille kuin viranomaisillekin.

Myös palkinnon myöntäneen Yva ry:n puheenjohtaja Mattias Järvinen on samoilla linjoilla ja näkee, että yhteismenettely sopii erityisen hyvin juuri tuulivoimahankkeisiin. ”Olen aina uskonut, että YVA:n ja kaavan yhteensovittaminen virtaviivaistaisi koko menettelyä ja helpottaisi osallistamista. Ja onhan se nyt tämän hankkeen myötä ilahduttavaa nähdä, että se on myös käytännössä toiminut hyvin”, Järvinen kuvailee.

Vaikutusten arvioinnissa tehtävänä pitkä lista selvityksiä

Tuulivoimahankkeissa ympäristövaikutusten arviointi tulee tehdä, mikäli hanke koostuu vähintään kymmenestä voimalasta tai voimaloiden kokonaisteho on vähintään 45 MW. Hankkeen ympäristövaikutukset täytyy kuitenkin tuntea ja selvittää, vaikka varsinaiseen YVA-menettelyyn ei mentäisi.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä selvityksiä tulee tehtäväksi pitkä lista aina linnustoselvityksistä ja melumallinnuksista muinaismuistoselvityksiin. Myös paikallisten asukkaiden ja sidosryhmien osallistuminen menettelyyn on ensiarvoisen tärkeää ja heitä kuullaankin useissa kuulemistilaisuuksissa. Selvitysten ja kuulemisten pohjalta suunnitteilla olevaan hankkeeseen tehdään tarpeelliset muutokset, jotta mahdolliset haittavaikutukset saadaan minimoitua ja hanke toteutettua siten, että siinä huomioitaisiin kaikki osapuolet parhaalla mahdollisella tavalla.

Näin tehtiin myös Yli-Olhavan tuulivoimahankkeen tapauksessa. ”Suunnittelualueen ja sen ympäristön herkkyys muun muassa luonto- ja linnustoasioissa otettiin huomioon kattavissa selvityksissä ja selvitysten tulokset sekä vaikutusten arviointi ohjasikin hankkeen suunnittelua johdonmukaisesti”, kertoo hankkeessa YVA-konsulttina toiminut Ville Yli-Teevahainen Rambollilta. Selvitysten perusteella hankkeessa päädyttiin vähentämään suunniteltujen 60:n voimalan määrää 50:een sekä uudelleen sijoittelemaan ja madaltamaan osaa voimaloista.

Paikallisia sidosryhmiä hankkeessa osallistettiin perustamalla seurantaryhmä, järjestämällä poroneuvotteluita poroisännille ja Paliskuntain yhdistykselle sekä järjestämällä maanomistajatapaamisia. Kuntalaisten näkemyksiä selvitettiin Lammivaaran mukaan asukaskyselyllä ja yleisötilaisuuksiakin järjestettiin useaan otteeseen. ”Pyrimme aina laadukkaaseen hankekehitykseen ja teemme parhaamme, että kattava ympäristövaikutusten arviointi toteutuu”, Lammivaara kertoo.

Koko ala viemässä vaikutusten arviointia eteenpäin

Nyt myönnetty tunnustus osoittaa, että tuulivoimahankkeissa paneudutaan ympäristövaikutusten arviointeihin huolella ja perusteellisesti. YVA-menettelyjen parissa työskentelevä Yli-Teevahainen näkee, että menettelyt ovat kehittyneet hyvään suuntaan, mutta toki aina kehitettävääkin on. ”Tuulivoimahankkeiden ympäristövaikutusten seurantaa (ennen ja jälkeen rakentamisen) tulisi edelleen lisätä, jotta saataisiin enemmän kokemuksia tuulivoiman ympäristö- ja luontovaikutuksista Suomen erilaisissa olosuhteissa. Seurantojen kokemuksista ja tuloksista tulisi informoida laajasti, jotta tieto olisi hyödynnettävissä myös tuleviin uusiin projekteihin”, Teevahainen lisää.

Kyseessä oli ensimmäinen maatuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arvioinnille myönnetty Hyvä YVA -palkinto. Tuulivoima-ala on saanut YVA ry:ltä tunnustusta aiemminkin, kun Suurhiekan merituulipuistolle myönnettiin Hyvä YVA -palkinto vuonna 2010 ja Satakunnan tuulivoimatuotantoa käsittelevälle vaihemaakuntakaava 1:lle Hyvä SOVA -palkinto vuonna 2014.

”Koko ala on jo pitkään tehnyt valtavan laadukasta työtä kaavoitus- ja YVA -menettelyissä. Ja onhan tämä hieno osoitus siitä, että olemme yhtiönä tässä ja muissakin hankkeissamme tehneet kaikkemme hankkeiden laadukkaaseen ja kaikki osapuolet huomioivaan tekemiseen. Konsultille Rambollille ja kunnalle myös kuuluu suurelta osin kunnia palkinnosta, yhdessähän tätäkin hanketta on tehty useamman vuoden ajan”, Lammivaara muotoilee.

YVA-menettelyitä tuli vuonna 2019 vireille kaiken kaikkiaan 35 kpl, joista energiantuotantoon liittyvien YVA-hankkeiden osuus oli 26 %. Pelkästään tuulivoimahankkeiden YVA-menettelyistä ei ole saatavilla julkista dataa, mutta tuulivoimabuumin jatkuessa voinee odottaa, että osuus on ja tulee jatkossakin olemaan merkittävä.

 

Yli-Olhavan tuulivoimahankkeen yhteismenettelyssä
tehtyjä selvityksiä olivat mm.:

 • Porotalousselvitys
 • Muinaismuistoselvitys
 • Luontoselvitys
 • Linnustoselvitys
 • Natura-arviointi (osat 1-4)
 • Melumallinnus
 • Välkemallinnus
 • Asukaskysely
 • Hankkeen suhde maakuntakaavaan
 • Näkymäalueanalyysit
 • Maisemavaikutusten havainnekuvat
 • Sähkönsiirron reittikartat