Tuulivoimaloiden rakennuslupien sisältöjä ja hinnoittelua tulisi yhtenäistää Suomessa. Nykyiset kirjavat käytännöt asettavat eri kunnissa sijaitsevat tuulivoimahankkeet hyvin eriarvoiseen asemaan. Osassa kunnista rakennuslupaan on sisällytetty asioita, jotka eivät sinne kuulu ja osassa rakennusluvan hinta ei ole missään suhteessa rakennusluvan käsittelyn vaatimaan työmäärään.

Tuulivoimalan teho tai voimalatyyppi eivät kuulu rakennuslupaan

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen ratkaisee tuulivoimalan rakennuslupahakemuksen kuten muunkin rakennuksen lupa-asian. Edellytykset luvan myöntämiselle on määritetty maankäyttö- ja rakennuslaissa. Puhuttaessa teollisen kokoluokan (yli 2 MW) tuulivoimaloista, ei voimalan teho vaikuta tuulivoimalan ulkoisiin mittoihin, eikä siten mihinkään rakennusluvalla säädeltävään asiaan. Tuulivoimalan korkeus tai lapojen pituus eivät ole riippuvaisia voimalan tehosta, vaan korkeuden ja lapojen pituuden määrittävät alueen tuuliolosuhteet.

Voimalavalmistajat eivät yleensä annan tuulivoimahankkeelle sitovaa tarjousta voimaloista, ennen kuin hankkeella on lainvoimaiset rakennusluvat. Tästä syystä voimalatyyppiä ei yleensä voida valita ennen rakennusluvan hakemista. Rakennusluvan myöntämisen jälkeen on kolme vuotta aikaa käynnistää voimalan rakennustyöt. Voimalatyypin määrittäminen rakennusluvassa sitoisi hankkeen vanhaan teknologiaan, jota ei välttämättä ole enää saatavilla siinä vaiheessa, kun hanketta aletaan rakentaa.

Tehokkaampi generaattori tai voimalatyypin muutos eivät myöskään tarkoita korkeampaa lähtöäänentasoa, vaan teknisin ratkaisuin voimaloiden lähtöäänentaso on pystytty pitämään samana tai jopa pienentämään voimaloiden tehon kasvusta huolimatta. Tuulivoimalan generaattorin tehoa tai voimalatyyppiä ei siten pidä sisällyttää tuulivoimalan rakennuslupaan, vaan rakennusluvan tulee sisältää ainoastaan tuulivoimalan ulkoiset mitat, kuten kokonaiskorkeuden.

Voimalan äänen ja välkkeen leviämisen mallintaminen ennen voimaloiden rakentamista

Rakennushankkeen on oltava tuulivoimayleiskaavan, asemakaavan tai myönnetyn suunnittelutarveratkaisun mukainen. Rakennuslupakäsittelyssä tulee varmistua, että tuulivoimalasta aiheutuvat vaikutukset, esimerkiksi melu, välke- ja maisemavaikutukset, vastaavat kaavassa tai suunnittelutarveratkaisussa määriteltyjä vaikutuksia. Tuulivoimalan tyyppi saattaa kuitenkin muuttua ennen rakennustöiden aloittamista ja siksi kaavassa tai suunnittelutarveratkaisussa ja rakennuslupapäätöksessä on hyvä olla määräys siitä, että melu- ja välkemallinnukset tulee tehdä uudelleen ennen rakennustöiden aloittamista, mikäli voimalatyyppi muuttuu siitä, minkä mukaan mallinnukset on alun perin tehty. Näin varmistetaan, etteivät ääni- tai välkeohjearvot ylity lähikiinteistöillä.

Rakennuslupien hintojen tulee vastata käsittelyn vaatimaa työmäärää

Rakennusluvan hinnan tarkoitus on toisaalta vastata luvan käsittelyn vaatimaa työmäärää ja toisaalta kunnassa kerätyillä rakennuslupamaksuilla tulisi myös kattaa kaikki kunnan rakennusvalvonnan kustannukset. Maankäyttö- ja rakennuslain esitöissä todetaan, että kuntien rakennusvalvontatoimet ovat kattaneet verrattain hyvin hallintokustannukset, ja että jatkossakin taksan mukaisten maksuperusteiden tulee säilyä kohtuullisina. Tuulivoimaloiden rakennuslupamaksut vaihtelevat erittäin voimakkaasti eri puolella Suomea, ollen osassa kunnista kohtuuttoman korkeat – kalleimmassa kunnassa yhdellä rakennuslupamaksulla katetaan hyvinkin jopa lähes puolet rakennustarkastajan vuosipalkasta. On selvää, ettei kyseinen rakennuslupamaksu ole hyvän hallintotavan mukaisesti määrätty.

Verrattuna esimerkiksi teollisuusrakennukseen, tuulivoimalan rakennuslupahakemus on tietyin osin jopa helpompi käsitellä, koska

  • tuulivoimalat ovat standardisoituja ja tyyppihyväksyttyjä laitteistoja, joiden rakennesuunnittelua, kuormituskestävyyttä ynnä muuta vastaavaa ei tästä johtuen tarvitse projektikohtaisesti tarkistaa
  • tuulivoimaloita ei liitetä kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon
  • tuulivoimaloita varten ei tarvita käytön aikaisia jatkuvia liikennejärjestelyjä
  • tuulivoimaloista ei synny käytön aikana jätevirtoja, joiden käsittely tulisi ratkaista osana rakennuslupamenettelyä

Hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti viranomaisten on kohdeltava kaikkia asiakkaita tasapuolisesti. On hyvin epätodennäköistä, että ammattimaisen tuulivoimarakennuttajan laatima rakennuslupahakemus työllistäisi kuntien rakennusvalvontaa enemmän kuin paikallisten asukkaiden laatimat rakennuslupahakemukset, muista teollisuuslaitoksista puhumattakaan.

Hyvään hallintotapaan kuuluu myös tarkoitussidonnaisuuden ja suhteellisuuden periaatteet. Rahastaminen tuulivoimaloiden rakennusluvilla ei vastaa MRL:n kirjausta, jonka mukaan maksujen tarkoitus on kattaa rakennusviranomaisen kulut. Maksujen tulee olla suhteellisia luvan vaatimaan työmäärään nähden. Kunnissa, jotka perustavat rakennusluvan hinnat työmäärään, teollisen kokoluokan tuulivoimalan rakennusluvan kustannus on välillä 1000 – 2000 euroa yhden voimalan lupaa kohden.