Tuulivoima on energiantuotantomuotona monikymmenvuotisesta historiastaan huolimatta verrattain uusi, ja etenkin voimaloiden koon kasvu on tuore ilmiö. Tuulivoimasta on liikkeellä oikeiden faktojen lisäksi myös paljon väärää tietoa, ja onkin hyvä, että viralliset tahot julkaisevat erilaisia luotettavia tutkimuksia aiheesta. Tutkimusten mukaan huoli terveydestä, vaikka se perustuisi väärään tietoon tai käsityksiin, voi sinänsä sairastuttaa ihmisen ja aiheuttaa monenlaisia fyysisiä oireita. Toistaiseksi eri maista saatu tieteellinen tieto on ollut yksimielistä: tuulivoimaloiden kuultavalla äänellä tai kuulokynnyksen alapuolelle jäävällä tuulivoimaloiden infraäänellä ei ole todettu olevan suoria vaikutuksia terveyteen.

Kanadassa laaja tutkimuskokonaisuus

Merkittäviä tuulivoiman terveysvaikutuksiin liittyviä tutkimustuloksia on saatu hiljattain esimerkiksi Kanadasta. Maan kahdessa provinssissa toteutettiin laaja, viisi vuotta kestänyt tutkimus tuulivoimaloiden vaikutuksesta lähiasukkaiden terveydentilaan. Tutkimus on ensimmäinen, jossa kerättiin myös fysiologisia näytteitä tuulivoimaloiden lähellä asuvilta. Tulokset toistavat pitkälti samaa, mitä aiempi tutkimus aiheesta: yhteyttä melualtistuksen ja terveysvaikutusten välillä ole löytynyt.

Tutkimusta varten kerättiin niin subjektiivista kuin objektiivistakin tutkimusaineistoa asukkailta 600 metrin – 10 kilometrin etäisyydellä tuulivoimaloista. Objektiivisen aineiston keruuseen käytettiin muun muassa hiusten kortisolitason ja verenpaineen mittausta sekä unimonitorointia. Tämän lisäksi alueilla tehtiin äänimittauksia ja mallinnuksia. Yhteyttä tuulivoimaloiden äänitasojen ja mittausaineiston välillä tutkittiin tilastotieteellisen mallinnuksen avulla.

Kanadassakin saatujen tutkimustulosten mukaan siihen, kuinka häiritseväksi tuulivoimaloiden ääni koetaan, liittyvät muun muassa henkilökohtainen hyötyminen tuulivoimahankkeesta, herkkyys äänelle, huoli terveysvaikutuksista, kiinteistön omistajuus, ärsyyntyminen maisemavaikutuksista sekä maakunta, jossa tuulivoimalat sijaitsevat.

Saksassa tutkittiin infraääniä

Tuulivoimaloiden infraääntä on mitattu eri puolilla maailmaa, ja mittausten tulokset ovat poikkeuksetta osoittaneet tuulivoimaloiden infraäänen jäävän ihmisen kuulokynnyksen alapuolelle. Ihminen voi kuulla infraääniä, kun ne ovat riittävän voimakkaita – huomattavan paljon kovempia kuin tuulivoimaloiden tuottamat infraäänet.

Eri äänilähteiden infraäänitasoja on myös vertailtu, muun muassa Saksassa, Baden-Wurttembergin osavaltiossa. Tuulivoimaloiden osalta infraääntä mitattiin yhteensä kuudesta eri voimalasta, jotka olivat teholtaan 1,8 – 3,2 MW. Tuulivoimaloiden lisäksi mitattiin myös erilaisten kodinkoneiden, liikenteen ja luonnon infraääntä, sekä kaupungin keskustassa esiintyvää infraääntä.

Baden-Wuttenbergissä tehdyt mittaukset osoittivat, että liikenteen tuottama infraääni on merkitsevästi kovempaa kuin tuulivoimaloiden infraääni. Lisäksi liikenne synnyttää ääntä paljon lähempänä asutusta kuin tuulivoimalat. Erityisen kovaa infraääni on autossa sisällä, kun autolla ajetaan. Muutamaa kodinkonetta lukuun ottamatta kaikki mitatut infraäänet alittivat kuulokynnyksen, eikä niistä siten ole ihmiselle haittaa. Kyseessä on matalatuulinen alue, jonne on rakennettu ja rakennetaan samanlaisia tuulivoimaloita kuin Suomeen.

Tanskan ja Suomen tuloksia odotetaan yhä

Tanskassa on tehty laajaa väestön terveysrekisteritietoihin perustuvaa tutkimusta, jossa selvitetään, onko tuulivoimaloiden lähellä asuvilla ihmisillä enemmän tiettyjä sairauksia kuin väestöllä, joka asuu kauempana voimaloista. Ensimmäiset julkaisut on lähetetty tieteelliseen vertaisarviointiin, ja niitä odotetaan julkaistavaksi pitkän odotuksen jälkeen tänä keväänä.

Tanskan tutkimusta tekee sikäläinen syöpäjärjestö, koska sillä on pääsy terveysdataan ja toisaalta järjestö on tuulivoima-alasta täysin riippumaton. Jotkin kunnat ja toimijat Tanskassa ovat jääneet odottamaan tutkimuksen tuloksia, mutta toisin kuin välillä kuulee väitettävän, tuulivoimarakentamista ei ole Tanskassa kielletty tai suuressa mittakaavassa pysäytetty.

Suomessa viime vuonna julkaistussa energia- ja ilmastostrategian päivityksessä määritettiin, että tuulivoiman ympäristö- ja terveysvaikutukset on tutkittava ennen uuteen uusiutuvan energian tukimekanismiin liittyvän lain valmistelua. Tutkimusta tehdään tiukassa poliittisessa ohjauksessa työ- ja elinkeinoministeriön vetovastuulla. Tuloksia odotetaan kevään 2017 aikana.