Työntekijäpula tuulivoima-alalla ja erityisesti huollon ja kunnossapidon tehtävissä on suuri jo nyt, mutta tulevaisuudessa tilanne tulee pahenemaan entisestään. Merkittäviä syitä tilanteeseen ovat tuulivoimarakentamisen voimakas kasvu, pienenevät ikäluokat, koulutuksen monimutkaisuus sekä eri teollisuuden alojen kilpailu samoista osaajaprofiileista. Koulutuksen järjestäjien mukaan perustutkinto, joka perehdyttäisi tuulivoimaosaamiseen olisi nuorelle selkein polku ammattiin.

Tuulivoima on suhteellisen nuori teollisuudenala Suomessa, eivätkä sen työllistävät vaikutukset ole vielä laajasti opintojaan suunnittelevien tai koulutuksen järjestäjien tiedossa. Alan kasvu on kuitenkin hyvin nopeaa ja pysyviä työpaikkoja on nyt ja tulevaisuudessa tarjolla niin tuulivoiman hankesuunnittelun, rakentamisen kuin tuotannonkin eri vaiheissa.

Alan osaaminen voi olla mahdollisuus tai uhka

Tuulivoimaloiden pystyttämisvaiheen työvoima tulee tällä hetkellä pääosin Suomen ulkopuolelta, mutta suurin tarve asentajille on tuulivoimaloiden noin 30 vuotta kestävän tuotantovaiheen aikana, jolloin työtehtävät liittyvät voimaloiden huoltoon ja kunnossapitoon. Parhaimmillaan tuulivoima tuo asentajalle pysyvän työpaikan omalla paikkakunnalla kymmeniksi vuosiksi eteenpäin.

Alalla on myös mahdollisuus vaihtelevuuteen ja ulkomailla työskentelyyn, sillä työnantajat ovat usein kansainvälisiä voimalavalmistajia. Koulutusympäristöt voivat olla virtuaalisia ja oppitunnilla voi olla samaan aikaan asentajia useista eri maista. Englannin kielen perustaito onkin yksi tärkeä osa-alue tuulivoimalan asentajan työssä, sillä eri raportointi-, vianetsintä- ja kunnossapitojärjestelmät ovat pääsääntöisesti englanninkielisiä.

Tulevia vuosina ja koko vuosikymmenellä rakennetaan tuulivoimaa vielä ennätysvauhtia ja työtä on tarjolla. Toisaalta, jos osaajia ei ole saatavana ei investointiympäristöäkään koeta houkuttelevana.

Koulutus tuulivoima-asentajaksi on pirstaleista

Ohjausta tuulivoima-asentajaksi on ollut vaikea markkinoida ammattivalintaansa pohtiville nuorille, sillä alalle ei ole omaa suuntautumista osaamisalan tai perustutkinnon muodossa. Tuulivoima-alalla on erityispiirteitä, jotka poikkeavat muista osaamisaloista ja tällä hetkellä sopivat yhdistelmät pitäisi osata etsiä tutkintojen sisältä. Ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteesta löytyy kuitenkin hyvin tuulivoima-asentajalta vaadittavaa osaamista. Esimerkiksi sähkö- ja automaatioalan perustutkintoon voitaisiin luoda paikallinen tutkinnon osa tuulivoima-alan työvoimatarpeisiin.

Tämän lisäksi tutkintoon voisi tuoda tutkinnon osan mistä tahansa muusta ammatillisesta tutkinnosta. Koulutustarpeissa yhdistyy sähköalan osaaminen ja mekaaninen kunnossapito ja tuulivoima voisi olla esimerkiksi sähkö- tai kunnossapidon opintojen valinnainen suuntautumispolku. Koulutuksiin pitäisi saada mieluummin satapäin kuin kymmenittäin hakijoita.

Koulutuspolkuja etsitään yhdessä

Suomen Tuulivoimayhdistyksen koulutustyöryhmässä on aktiivisesti pyritty nostamaan keskusteluun tuulivoima-alan hälyttävä osaajapula. Myös Opetushallitus on ollut mukana keskusteluissa rekrytoijien ja oppilaitosten kanssa. Esille nousseita haasteita on luvattu ratkoa ja viedä eteenpäin opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Toivoisimme, että oppilaitokset ja tuulivoimatoimijat tarkastelisivat nyt voimassa olevia sähkö- ja automaatioalan sekä kone- ja tuotantotekniikan perustutkintojen sisältöjä ja muodostaisivat kokonaisuuden, mitä tutkinnon osia tuulivoima-asentajan työssä tarvitaan. Samalla olisi syytä kartoittaa, jos jotain tiettyä tarvittavaa osaamista ei tutkinnoista tällä hetkellä löydy, yli-insinööri Tomi Ahokas Opetushallituksesta toteaa.

”Alan vetovoiman lisäämiseen ja koulutuksen tarjontaan liittyy lukuisia eri tekijöitä, jolloin yhden asian ratkaisu ei pelkästään riitä. Tuulivoima-alan rekrytoijien ja koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö, alan markkinointi ja koulutusjärjestelmän joustavoittaminen ovat merkittävässä roolissa”, Ahokas toteaa.

Selvitykset kartoittavat tulevaisuuden osaamistarpeita

Tuulivoimahankkeet voivat törmätä työvoimapulaan ja odotteluun jo suunnittelun kaavoitus- ja luvitusvaiheessa, sillä myös biologeista, kaavoittajista, geologeista ja meteorologeista on kova kysyntä. Tuulivoimaisten maakuntien alueilla onkin syntynyt hankkeita, joissa kartoitetaan koulutuksen ja osaamisen tarpeita. Muun muassa Tuokes-hanke * selvittää edellytyksiä tuulivoima-alan osaamiskeskittymän perustamiselle ja oppimisympäristön toteuttamiselle sekä tuulivoima-alan perus- ja muuntokoulutuksen kehittämiselle Keski-Pohjanmaalla. Myös Kainuussa on tehty selvitys tuulivoiman aluetalous- ja työllisyyspotentiaaleista sekä osaamisen kehittämistarpeista **.

Tuulivoima-asentajan profiili

 • Tuulipuistojen huolto- ja kunnossapito, turbiinikomponenttien monipuoliset tarkastukset, korjaukset ja vaihtotoimenpiteet, sähkö- ja mekaaniset vianetsintä ja korjaukset
 • Peruskoulutus ja kiinnostus sähköstä, mekaniikasta tai hydrauliikasta
 • Vaatii tarkkuutta ja ammattitaitoa, laatu ja henkilöturvallisuus ovat erittäin tärkeitä
 • Valmiudet järjestelmien käyttöön, kuten kunnonvalvonta ja kauko-ohjaus
 • Tietokoneen käytön perusosaaminen ja valmius oppia lisää, sillä tehtäviin kuuluu säännöllinen raportointi ja viestintä eri järjestelmien kautta
 • Englannin kielen perustaito ja rohkeus puhua kieltä
 • Ajokortti B / BE
 • Työturvakortti – yrityksillä usein myös mahdollisuus tarjota koulutus
 • Korkea turvallisuustietoisuus
 • Yhteisiin ohjeisiin, toimintamalleihin ja laatustandardeihin sitoutuminen ja niiden noudattaminen
 • Palveluhenkisyys keskeistä, asiakaskontaktit huolloista ja korjauksista
 • Pari- ja tiimityöskentely on keskeinen elementti
 • Työ on vaihtelevaa ja vaatii ratkaisukeskeistä otetta
 • Työ sisältää matkustamista kotimaassa ja mahdollisesti ulkomailla
 • Työn edellytys on hyvä fyysinen kunto ja korkean paikan työskentelyyn vaadittavien terveystarkastusten läpäiseminen
 • Valmius työskennellä korkeissa ja ahtaissa paikoissa, esimerkiksi huoltohississä
 • Kyky ja kiinnostus oppia uutta, innokas asenne
 • Valmius GWO-koulutukseen (korkean paikan työskentelyn vaatimukset)

Mitä tuulivoima-ala tarjoaa?

 • Työpaikka kotipaikkakunnalla globaalissa yrityksessä
 • Nopeasti kehittyvä teollisuuden ala, käytössä uusinta teknologiaa
 • Merkityksellistä työtä osana vihreää siirtymää ja puhtaampaa tulevaisuutta
 • Tasa-arvoa – työ soveltuu eri ikäisille, kaikkien sukupuolien, kielien sekä kulttuurien edustajille

Tuulivoima-asentajan koulutukseen soveltuvia tutkintoja, joita tällä hetkellä on tarjolla

 • Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto
 • Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
 • Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinto
 • Energia-alan ammattitutkinto
 • Energia-alan erikoisammattitutkinto
 • Kaikki voimassa olevat tutkinnon perusteet löytyvät ePerusteet -palvelusta eperusteet.opintopolku.fi

Tutustu myös muita tuulivoima-alan ammatteja esitteleviin videoihimme

* Tuokes-hanke
** Selvitys tuulivoiman aluetalous- ja työllisyyspotentiaaleista sekä osaamisen kehittämistarpeista Kajaanin AMK:lle (2022) www.kktk.fi/about-3