Käyttökeskuspalveluiden merkitys korostuu

Tuulivoimalla on keskeinen rooli osana sähköjärjestelmää, jonka nopea kehitys lisää tarvetta tehokkaalle tiedonvaihdolle ja toimintamalleille. Käyttökeskustoimintojen merkitys kasvaa, ja tiukentuvat kyberturvallisuusvaatimukset asettavat uusia haasteita.

Säännellyille sähkömarkkinoille osallistuminen on tuulivoimaloille tärkeää. Tuulivoiman tuotantotasoa voidaan säätää nopeasti, mikä tasapainottaa sähköjärjestelmää. Tuulivoimalat auttavat hallitsemaan kysynnän ja tarjonnan vaihteluita ja ylläpitävät verkon vakautta. Lisäksi ne voivat saada lisätuloa muilta reservimarkkinoilta. Tuulivoimaoperaattoreiden kannattaa tarttua näihin mahdollisuuksiin.

Tuulipuistojen tehonsäätökyvyllä on merkittävää kaupallista arvoa. Tehojen säätöjä tehdään muun muassa taloudellisista syistä, kantaverkkoyhtiön pyynnöstä, suunniteltuina keskeytyksinä ja häiriötilanteissa. Nämä säädöt ovat tärkeitä häviöiden minimoimiseksi ja sähköjärjestelmän vakauden ylläpitämiseksi. Prosessi käsittää taseenhoitajan ja tuulipuiston toimijoiden välisen koordinoinnin, ja tarkastukset suoritetaan SCADA-järjestelmän tai turbiinin ohjausjärjestelmän kautta.

Kyberturvallisuuteen uusia vaatimuksia

Tiukentuvat tieto- ja kyberturvavaatimukset lisäävät tarvetta sähköverkon valvontaan. EU:n NIS2- ja CER-direktiivit ovat tulossa osaksi kansallista lainsäädäntöä, mikä merkitsee energiantuottajille velvollisuutta huolehtia kyberturvallisuudesta niiden mukaisesti. Tuulivoimaloiden omistajien ja operaattoreiden on syytä valmistautua tähän ajoissa. Käyttökeskuspalvelut auttavat velvoitteiden mukaisten toimenpiteiden suunnittelussa, ja siksi on hyvä varmistaa kumppanin osaaminen myös tällä saralla.

Reaaliaikainen tiedonvaihto ja säännölliset testit keskeisiä

YLI 1 MW:n tuulivoimaloiden hallinta edellyttää reaaliaikaista tiedonvaihtoa, joka koskee esimerkiksi pätö- ja loistehoja, suurjännitekatkaisijoiden tilaa, jännitteen säätöä ja tehokertoimen ohjausta. Tuulivoimaloiden tulee pystyä ottamaan vastaan ja kuittaamaan maksimitehotilauksia sekä tarjoamaan päivityksiä katkaisijoiden ja kytkimien tilasta. Näin varmistetaan tuulivoimaloiden optimaalinen suorituskyky ja luotettavuus sähköjärjestelmässä.

Tuulivoimalaitosten käytön tehokkuutta ylläpidetään säännöllisillä testeillä, joissa vaihdetaan esimerkiksi jännitteenohjauksen toimintatilaa, varmistetaan jännitteensäädön takaisinkytkentä tai muutetaan jännite- ja tehoasetuksia. Testit raportoidaan Fingridille, mikä edistää tuulivoimatuotannon arviointia ja optimointia. Sähköjärjestelmän dynaaminen luonne vaatii yhä parempaa tiedonvaihtoa ja häiriöiden hallintaa, ja voimalaitosten on toimitettava Fingridille tarvittavat tiedot. Yhteistyömalli varmistaa tuulivoiman saumattoman integroinnin energiainfrastruktuuriin.

Tuulivoimaloille aktiivinen rooli

Tuulivoiman merkitystä sähköjärjestelmän dynamiikassa ei voi aliarvioida, mutta tämä edellyttää reaaliaikaista tiedonvaihtoa, tehokasta ohjausta ja osallistumista sähkömarkkinoille. Rejlers tarjoaa tuulivoimaloille käyttökeskuspalveluja, jotka nojaavat vahvaan telecom-alan, sähköverkkojen ja kyberturvallisuuden osaamiseen.

Vakaat ja jatkuvasti kehittyvät palvelut varmistavat, että tuulivoimalat voivat sopeutua markkinaolosuhteisiin ja osallistua niihin aktiivisesti.