Neovan tavoitteena on olla tulevaisuudessa merkittävä toimija Suomen tuuli- ja aurinkovoimassa. Yhtiön noin 55 000 hehtaarin maanomistus Suomessa mahdollistaa isojen hankekokonaisuuksien suunnittelun. Tällä hetkellä Neovalla on käynnissä kymmenkunta julkistettua tuuli- ja aurinkovoimahanketta, jotka sijoittuvat osittain tai kokonaan entisille turvetuotantoalueille.

Tuulivoimahankkeen suunnittelun kulmakivet entisillä turvetuotantoalueilla

Vanhat turvetuotantoalueet soveltuvat erittäin hyvin tuuli- ja aurinkovoimarakentamiseen. Ne ovat valmiiksi ihmisen muokkaamia ja lähes puuttomia alueita, jotka sijaitsevat usein myös etäällä asutuksesta. Turvetuotantoalueiden tiet ovat leveitä ja hyvin kantavia, sillä tiestö on rakennettu kestämään ympärivuotiset turvetoimitukset täysperävaunuyhdistelmillä.

– Turvetuotantoalueiden hankesuunnittelussa on otettava huomioon alueen maaperä, jäljellä olevan turpeen määrä sekä vesien liikkuminen. Entisten suonpohjien luontaiset olosuhteet on selvitettävä tarkkaan, sillä ne saattavat vaihdella pienen alueen sisällä paljonkin. Turvekerros vaikuttaa paljon rakennettavuuteen ja rakentamisen kustannuksiin. Kuiva, tasainen ja kantava kivennäismaa niukan turvekerroksen alla olisi ihanteellisin vaihtoehto rakennettaessa tuuli- ja aurinkovoimaa vanhalle turvesuolle”, Neovan tuuli- ja aurinkovoiman kehittämisestä vastaava projektijohtaja Lauri Alanen kertoo.

Neovan tavoitteena on olla tulevaisuudessa merkittävä toimija Suomen tuuli- ja aurinkovoimassa. Yhtiön noin 55 000 hehtaarin maanomistus Suomessa mahdollistaa isojen hankekokonaisuuksien suunnittelun. Tällä hetkellä Neovalla on käynnissä kymmenkunta julkistettua tuuli- ja aurinkovoimahanketta, jotka sijoittuvat osittain tai kokonaan entisille turvetuotantoalueille.

Turvatuotantoa varten rakennetut vesienkäsittelyrakenteet, kuten sarkaojat, jäävät hankealueille. Sade- ja sulamisvedet pääsevät hallitusti liikkumaan näitä rakenteita pitkin alueelta pois. Sen sijaan matalammille alueille, joita on pidetty kuivana pumppaamalla ja joihin vedellä on luontaisesti tapata kerääntyä kosteikoksi, voi rakentaminen olla liian haastavaa.

Turvetuotannon ympäristölupamenettelyä varten alueilla on toteutettu ympäristövaikutus-selvitykset, joita voidaan osittain hyödyntää tuuli- ja aurinkovoimahankkeiden ympäristö-vaikutusten arvioinnissa.

Paikallistuntemus Neovan hankekehittämisen vahvuutena

Neovan vahvuutena on yhtiön suomalainen omistustausta sekä pitkä turvetuotantohistoria  monilla alueilla, minkä vuoksi Neova on ennestään tuttu yhteistyökumppani monille maanomistajille. Turvetuotannon parissa paikallisesti työskentelevillä asiantuntijoilla on tärkeä rooli hankekehityksessä. Heillä on vankka tuntemus hankealueiden tiestöstä, ympäristöasioista ja ympäröivistä toiminnoista. Heiltä saa myös suunnittelun tueksi tarkat tiedot tuotantoalueiden luontaisista ominaisuuksista, vesiolosuhteista ja turvepaksuuksista. Paikalliset osaajat auttavat projektipäällikköitä myös käytännön urakointikysymyksissä.

Turvetuotantoalueiden turvallisuusriskien ehkäisy

Turvallisuus on kartoitettava tarkkaan hankealueilla, joilla osittain jatketaan turvetuotantoa. Turvetuotantoalueiden kuiva pintakerros on paloherkkää, joka syttyy kesän tuulisella ja kuivalla säällä helposti pienestäkin kipinästä. Sen vuoksi tuotannossa olevan turvetuotantoalueen ja tuulivoimalan välissä tulee olla riittävä suojaetäisyys tai muu tulipalon leviämistä estävä rakenne. Tuotantoalueilla on talviaikaan vilkas liikenne, kun turvetoimitukset asiakkaille ovat käynnissä. Näissä tapauksissa on huomioitava, ettei läheisistä tuulivoimaloista aiheudu jäänheittoriskiä turveaumojen luona työskenteleville henkilöille tai alueella liikkuville rekoille.

Aikaansa edellä tuulivoimassa

Neova ei ole ensimmäistä kertaa mukana tuulivoima-alalla, sillä yhtiö on aikanaan rakennuttanut ja omistanut kahdeksan voimalan tuulipuiston Iin Kuivaniemessä. Ensimmäisen tuulivoimalan rakentaminen aloitettiin vuonna Viimeisin, vuonna 2003 käyttöön otettu, voimala oli kahden megawatin tehollaan Suomen suurin tuulivoimala. Puisto tuotti aikanaan lähes viidenneksen Suomen vuotuisesta tuulienergiasta ja silloin Vapo-nimellä toiminut yritys oli maan merkittävimpiä tuulivoiman tuottajia. Vapo myi tuulivoimapuiston pois vuonna 2012.

Neova päätti siirtää energialiiketoimintansa panostukset uusiutuviin energiamuotoihin ja käynnistää tuuli- ja aurinkovoiman hankekehityksen vuonna 2020. – Kartoitimme ensin omien kiinteistöjen mahdollisuudet tuulivoimahankkeisiin. Selvitys osoitti monia kiinnostavia kohteita ja varsinaiset tuulivoiman hankekehitykset käynnistyivät vuoden 2021 aikana. Laajan maanomistuksen vuoksi suurin osa hankkeista on hybridihankkeita, joissa suunnitellaan tuulivoiman yhteyteen mittavasti aurinkovoimaa.

– Hybridihankkeiden lisäksi suunnitelmissa on kehittää lukuisia teollisen kokoluokan aurinkovoimapuistoja entisille turvetuotantoalueille. Potentiaalisia aurinkovoimakohteita löytyy yhtiön omista maa-alueista yli 10 000 hehtaaria. Ensimmäisten aurinkovoimapuistojen kehitystyöt käynnistyivät vuonna 2022, Alanen kertoo

Neovan tuuli- ja aurinkovoimatiimi on kasvanut kolmessa vuodessa noin kymmenen ammattilaisen liiketoiminta-alueeksi. – Tavoitteenamme on kasvattaa tuuli- ja aurinkovoimasta merkittävä osa Neovan liiketoimintaa. Neovan strategiana on kehittää tuuli- ja aurinkovoimahankkeet rakentamisvalmiiksi. Välttämättä Neova ei itse rakenna hankkeita tai jää niihin omistajaksi, mutta se ei myöskään ole poissuljettua. Onhan yhtiöllä jo aikaisempaa historiaa tuulipuiston toteuttamisesta ja omistamisesta”, Alanen toteaa.