Ilmaston lämpenemisen hidastaminen edellyttää kiihtyvää energiamurrosta. Suomessa kasvihuonekaasupäästöjä on viime vuosikymmenten kuluessa olennaisesti pienennetty, energiasektorin päästöt on puolitettu huippuvuodesta 2003. Vähennystahtia on kuitenkin kiristettävä. Vauhdin lisäämiseksi meidän on tasoitettava tietä päästöttömien teknologioiden kaupallistamiseen. P2X Solutions tekee niin rakentamalla Suomen ensimmäisen kaupallisen kokoluokan vihreän vedyn tuotantolaitoksen.

Yksi avaintekijöistä hiilineutraaliuden tavoittelemisessa sekä Suomessa että maailmalla on vihreä vety, joka mahdollistaa puhtailla menetelmillä tuotetun energian varastoinnin sekä käytön kohteissa, joissa uusiutuvaa sähköä ei sellaisenaan voida hyödyntää. Näitä ovat muun muassa teollisuus, logistiikka ja liikenne maalla ja merellä. Henkilöautoliikenteessäkin on järkevää mahdollistaa sähkön rinnalla käyttövoimana myös vety.

Fossiilisen energiantuotannon lakkauttaminen synnyttää maailmalla valtavaa kysyntää sekä uusiutuvalle energiantuotannolle että siitä jalostettavalle vihreälle vedylle. Arvioiden mukaan uusiutuvan energian tuotantoa ei keskisessä Euroopassa saada kasvatettua riittävästi kattamaan vedyntuotannon alueellista kysyntää ja vetyä joudutaan tuomaan lähialueilta. Euroopan sisällä vihreän vedyn kysyntä ja tarjonta voi kääntyä Suomen eduksi, jos investoimme vedyn tuotannon ja lähellä tapahtuvan käytön lisäksi myös sen siirtoinfrastruktuuriin.

Suomessa on erinomaiset olosuhteet tuottaa puhdasta ja kilpailukykyistä tuulisähköä maalla markkinaehtoisesti. Esimerkiksi Saksassa ei ole enää mahdollista ainakaan merkittävästi kasvattaa maatulivoimaa, vaan tulevaisuuden investointien pääpaino on merituulivoimassa, joka on selvästi maatuulivoimaa kalliimpaa. Tämä on siis olennainen kilpailuetu Suomelle. Kohdistamalla nyt tukia myös vedyntuotannon kasvattamiseen kilpailukykyiseksi voimme saavuttaa aseman vihreän vedyn, ja kaiken siihen liittyvän teknologian ja ammattitaidon viejänä.

P2X Solutions avaa vihreän vedyn markkinan

P2X Solutions syntyi oivalluksen myötä, että sen paremmin kansallisia kuin kansainvälisiäkään ilmastotavoitteita ei ole mahdollista saavuttaa ilman vihreää vetyä ja siitä jalostettavia tuotteita, kuten synteettisiä polttoaineita. Toisaalta P2X Solutions on perustettu osaltaan rakentamaan suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Ja kolmanneksi, aina tarvitaan joku rohkea raivaamaan ja avaamaan uutta markkinaa.

Näiden tavoitteiden eteen tarvitsemme nopeaa, päättäväistä ja konkreettista toimintaa, joka on skaalattavissa kaupalliseen mittakaavaan. Tämän vuoksi P2X Solutions konseptoi 20 megawatin vedyntuotantolaitoksen, joka palvelee teollisen mittakaavan asiakkaita, ja on monistettavissa samalle tai muille laitospaikkakunnille. Tuotantolaitos tullaan rakentamaan Harjavallan Suurteollisuuspuistoon.

Vihreän vedyn markkinaa ollaan Suomessa vasta luomassa ja tällä hetkellä vetyä käyttää käytännössä vain teollisuus. Harjavaltaan suunnittelema laitos tulee olemaan ensimmäinen teollisen mittakaavan vihreän vedyn tuotantolaitos Suomessa. Markkinan synnyttäminen edellyttää julkisen sektorin myötävaikutusta, ja me uskomme vahvasti sen toteutumiseen. Euroopan komission Fit for 55 -ohjelman mukaisesti vedyn käyttöä lisätään ja päästöjä leikataan. Keinoista esimerkkinä on esimerkiksi vetytankkausasemien verkoston rakentaminen, joka mahdollistaa raskaan liikenteen päästöleikkaukset ja vedyn voimanlähteeksi myös henkilöautoihin.

”Suomi voi kahmia kokoansa isomman siivun kymmenen tuhannen miljardin euron vetymarkkinasta.”  Herkko Plit, P2X Solutions.

Vihreän vedyn tuotantolaitos tulee palvelemaan niin paikallista teollisuutta kuin tulevaisuuden liikennettäkin. Tuotantolaitoksen sijoituspaikkana Suurteollisuuspuisto tarjoaa mahdollisuuden myös hiilidioksidin talteenottoon teollisuuden prosesseista, jolloin voimme tehokkaasti käyttää osan tuotetusta vedystä hiilivetyihin, eli synteettisten polttoaineiden jalostamiseen. Nämä hiilidioksidineutraalit polttoaineet käyvät jo nykyisiin polttomoottoreihin. Vihreän vedyn tuotannosta syntyy myös sivutuotteina teollisuudelle tärkeää happea ja lämpöenergiaa, joten hyödynnämme hankkeessamme myös kiertotaloutta.

Tavoitteena on, että tuotantolaitoksen rakentamistyöt alkavat Harjavallassa syksyllä 2022 ja laitoksen käyttöönotto tapahtuu vuoden 2024 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Yhteistyöllä eteenpäin

Suunnitelmien toteutuminen ja tavoitteiden saavuttaminen onnistuu vain hyvässä yhteistyössä muun muassa yrityselämän ja kaupunkien kanssa. Tästä P2X Solutionsilla on vahvoja näyttöjä jo ensimmäisen toimintavuotemme ajalta, kun suunnittelimme laitoskonseptiamme, haimme rahoitusta ja kumppaneita sekä valmistelimme ensimmäisen laitoksen sijoituspaikkaratkaisua.

Olemme saaneet kumppaneiksemme yrityksiä, jotka haluavat olla edelläkävijöinä luomassa kilpailukykyistä suomalaista vihreää energiaratkaisua. Muun muassa laitoksen sähköistämisestä aina sähköverkosta elektrolyysilaitteistolle saakka vastaa Hitachi ABB Power Grids. Myös Harjavallan kaupunki otti alusta saakka omakseen ajatuksen Suomen ensimmäisen vetylaitoksen sijoittamisesta kaupungin Suurteollisuuspuistoon, jossa on merkittävää asiakaspotentiaalia ja erittäin hyvät olosuhteet kiertotalousratkaisujen toteuttamiselle.

Tuulivoiman ja vihreän vedyn liitto

Suomen tuulivoimakapasiteetti on voimakkaassa kasvussa, samoin vihreän vedyn markkina. Nämä kaksi tarvitsevat toisiaan kuin avioliitossa: Tuulivoima tarvitsee vetyä, jotta ylituotannon aikaan kapasiteettia voidaan varastoida, ja vihreä vety puolestaan tarvitsee halpaa tuulivoimaa. Tästä avioliitosta ei kannata erota, sillä siitä voimme ammentaa Suomelle merkittävästi lisää kilpailukykyä ja samalla luoda hyvinvointia puhtaasti.

Tiesitkö tämän vetymarkkinoista:

  • Vetymarkkina kasvaa globaalisti jyrkällä käyrällä tulevina vuosikymmeninä ja vedyn kulutuksen arvioidaan seitsenkertaistuvan vuoteen 2070 mennessä. Erityisesti kasvua ennakoidaan sähkön tuotannossa, liikennekäytössä ja synteettisten polttoaineiden valmistuksessa. Suomessa vetykäyttöisiä ajoneuvoja alkaa tulla liikenteeseen jo vuonna 2023.
  • Euroopan komission vetystrategiaperustuu arvioihin, että vihreällä vedyllä tuotetaan 24 % maailman energiantarpeesta vuonna 2050. Vedyn kysyntä nykyisissä EU-maissa olisi tuolloin n. 2 000 TWh ja sen arvoketju työllistäisi Euroopassa miljoona ihmistä suoraan tai epäsuorasti.
  • Goldman Sachsin raportin mukaan vihreän vedyn markkina Euroopassa vuonna 2050 olisi n. 2,2 biljoonaa euroa ja maailmassa 10 biljoonaa, eli kymmenen tuhatta miljardia. Samassa ajassa uusiutuvan sähköntuotannon tarve kaksinkertaistuu ja vihreän vedyn tuotannon elektrolyysistä tulee suurin sähkön käyttäjä. Vihreän vedyn markkinahinnan arvioidaan laskevan 2040-luvulle tultaessa lähelle niin sanotun sinisen (fossiilisista polttoaineista hiilidioksidin talteenoton avulla tuotetun) vedyn hintatasoa.