Tuulivoiman standardointi on siirtymässä seuraavalla tasolle. Uudet aiheet käsittelevät mm. tuulivoimaprojektien riskinhallintaa, laitoksen koko elinkaarta, kestävää kehitystä, kunnossapitoa ja kierrätystä.

Sähköalan toiminta on aina perustunut standardien soveltamiseen ja tämä pätee myös kaikille uusiutuvan energian järjestelmille, kuten tuulivoimalle. Tuulivoima-alan standardijulkaisut laatii kansainvälinen asiantuntijaryhmä, joka toimii kansainvälisen IEC-komitean TC 88 Wind energy generation systems alaisuudessa. Suomessa ne otetaan käyttöön kansallisina SFS-EN IEC -standardeina ja ne muodostavat pelisäännöt alan toimijoille.

IEC TC 88 Wind energy generation systems

IEC-komitea on laatinut standardeja tuulivoima-alalle yli 30 vuotta. Suomi on komitean TC 88 osallistuva jäsen (P-member) ja se mahdollistaa kansallisten asiantuntijoiden nimittämisen komitean työryhmiin. Komitealla on yhteensä 36 työryhmää, joissa standardijulkaisujen valmisteluun osallistuu yli 900 asiantuntijaa 32:sta jäsenmaasta. Helmikuussa 2022, komitean julkaisuluettelossa oli 45 standardijulkaisua ja sen työohjemassa oli peräti 34 projektia.

Tuulivoimastandardi EN IEC 61400

Standardin EN IEC 61400 kohderyhmä käsittää tuulivoima-alan toimijat. Sen sisältö on jäsennelty aiheiden mukaan alaosiin julkaisusarjaksi. Standardin avulla määritetään esim. laitoksen sijainnin tuuliolosuhteet, tuulivoimalan pääjärjestelmät ja alijärjestelmät, tuuliturbiinigeneraattorin mekaaniset ja sähköiset ominaisuudet, tuulivoimalan torni ja perustukset, voimalan ohjaus ja säätöjärjestelmät, voimalan viestintä- ja valvontajärjestelmät, voimalan sähköverkkoon liittäminen sekä tuulivoimalan ympäristövaikutukset.

Standardi EN IEC 61400-1 esittää kaikkien tuulivoimaloiden yleiset suunnitteluvaatimukset sekä parametreihin, tuulen nopeus ja turbulenssi, perustuvan tuulivoimaloiden luokitusjärjestelmän (luokka I, II ja III). Merituulivoimaloiden täydentävät vaatimukset esitetään alaosissa IEC 61400-3-1 ja IEC 61400-3-2, joista ensimmäinen pätee kiinteille perustuksille ja jäljempi kelluville perustuksille. Pienten voimaloiden vaatimukset esitetään osassa IEC 61400-2.

Tuulivoimalan tuotanto-ominaisuuksien määritysmenetelmä on esitetty standardissa IEC 61400-12. Tämä standardi on parhaillaan uudistettavana ja sen sisältö tullaan jäsentämään useampaan alaosaan. Uudessa jäsentelyssä IEC 61400-12 käsittelee edelleen tuotantoa, mutta tuulimittaukset on kokonaan siirretty uuteen IEC 61400-50-sarjaan.

Tuulivoimastandardoinnin uudet aiheet

Tuulivoiman standardoinnin uudet aiheet käsittelevät mm. tuulivoimaprojektien riskinhallintaa, laitoksen koko elinkaarta, kestävää kehitystä, kunnossapitoa ja kierrätystä. Tämä tarkoittaa, että standardin EN IEC 61400 kohderyhmä laajenee käsittäen mm. tuulivoimatuottajat, tuulivoimakonsultit, vakuutusyhtiöt, rahoittajat. Seuraavassa on muutama esimerkki uusista aiheista:

 • sijainnin tuuliolosuhteisen sopivuus tuulivoimalle
 • tuuliresurssien ja energiantuotannon arviointi
 • tuulivoimalan käyttöiän pidennys
 • tuulivoimalan käytöstä poisto ja kierrätys
 • tuulivoimaprojektin riskienhallinta
 • ääniemissiot vastaanottajan sijainnissa
 • tuulivoimajärjestelmän luotettavuus
 • tuulimittaukset 2.0.

SESKOn uusi komitea SK 88 Tuulivoimajärjestelmät

SESKOn hallitus perusti helmikuun alussa komitealle IEC TC 88 Wind energy generation systems kansallisen vastinkomitean SK 88 Tuulivoimajärjestelmät. Sen tehtävänä on huolehtia Suomen osallistumisesta tuulivoimajärjestelmien kansainväliseen ja eurooppalaiseen standardointityöhön. SK 88 puheenjohtajana toimii Timo Savolainen (ABB) ja sihteerinä Arto Sirviö (SESKO). Sen perustamiskokous pidetään kevään aikana.

Komitean SK 88 perustaminen liittyy SESKOn kampanjaan ”Puhdas energia”. Kampanjan aikana on mahdollista osallistua SK 88 toimintaan ilman osallistumismaksua. Kampanjan tavoitteena on tuoda standardointikomiteoiden työ laajempaan tietoisuuteen ja saada aktivoitua kotimaiset alan toimijat mukaan kansainvälisten tuulivoimastandardien laadintaan. Kampanja tukee myös Euroopan standardointistrategian tavoitteita vahvistaa Euroopan osallistumista kansainvälisten standardien laadinnassa sekä kouluttaa seuraavan sukupolven standardoinnin asiantuntijat. SESKOn toimisto järjestää perehdytyksen uusille SK 88 jäsenille.

SESKOn puhdas energia -kampanja 2022 – 2023

Kampanja kestää vuodet 2022 ja 2023 ja sillä pyritään vahvistamaan ja aktivoimaan osallistumista SESKOn kansallisissa standardointiryhmissä sekä kansainvälisissä IEC- ja CENELEC-standardointiryhmissä.

Kampanjan aikana SESKO ei peri osallistumismaksuja seuraaviin kansallisiin standardointiryhmiin osallistumisesta:

 • SR 82 Aurinkosähköjärjestelmät
 • SK 88 Tuulivoimajärjestelmät
 • SR 105 Polttokennot
 • SR 114 Merienergia – Vuorovesi- ja aaltoenergiamuuntimet

Puhdas energia on paljon muutakin, kuin vain mainittujen standardointiryhmien toiminta-alue. Se käsittää erilaiset puhtaan energiatuotannon menetelmät, energian siirtoon ja jakeluun liittyvät alueet, sähköenergian varastoinnin sekä energian käytön erilaiset muodot.

Lisätietoja tuulivoiman standardoinnista saa SK 88 sihteeriltä Arto Sirviöltä

Lisätietoja Puhdas energia -kampanjasta saa kampanjavastaavalta Antti Turtolalta.