Tuulivoima-lehden toimitus kysyi puolueilta muutaman tuulivoima-aiheisen kysymyksen kuntavaalien lähestyessä.

Tätä kysyimme:

1. ”Tuulivoima 2.0” tarkoittaa, että voimaloiden tuotanto on kasvanut ja tuotantokustannukset ovat laskeneet. Maatuulivoima ei enää tarvitse valtion taloudellista tukea. Onko tämä muuttanut suhtautumistasi / puolueesi suhtautumista tuulivoimaan? 

2. Suomessa on useita kuntia, jotka saavat tuulivoimasta vuodessa yli miljoona euroa kiinteistöverotuloja. Mitä ajatuksia tämä sinussa herättää?

3. Vapaa sana tuulivoimasta

Ja näin puolueet vastasivat:

Kokoomus

Kai Mykkänen, eduskuntaryhmän puheenjohtaja

 1. Suhtaudumme tuulivoimaan yhä myönteisemmin. Teollisuuden sähkönkulutus voi kasvaa nykytasosta jopa 50 prosenttia vuoteen 2035 mennessä, kun fossiilisia polttoaineita korvataan pitkälti sähköllä. Toisin sanoen Suomeen tarvitaan tuhat uutta tuulivoimalaa ja rinnalle ydinvoimaa. Tuulivoima on jo markkinaehtoisesti halvin tapa tuottaa sähköä ilman tukipaketteja. Tuulivoiman pullonkaula onkin enää kaavoitus ja luvitus, jota on joustavoitettava.
 2. Kiinteistöverotulot ovat totta kai hyvä asia kunnille. Mielestämme myös Itä-Suomen kuntien pitäisi päästä käsiksi tuulivoiman tuomiin hyötyihin. Kokoomus haluaa selkeyttää tuulivoiman sekä sen nopean laajentumisen edellyttämien sähkön kantaverkkoinvestointien rakentamismahdollisuuksia maakuntakaavoissa erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa. Tarvitsemme selkeän ratkaisun, jolla tuulivoiman tutkaesteet poistetaan. Meidän on tehtävä tarvittavat lisäinvestoinnit puolustusvoimien tutkiin silloin, kun tutkien kustannukset ovat murto-osa tuulivoimahankkeiden verotuloista ja muista hyödyistä.
 3. Suhtaudumme positiivisesti myös ratkaisuehdotuksiin, joilla voitaisiin vauhdittaa merituulivoiman rakentamista. Toivomme, että Suomessa saataisiin rakennettua alihankintaketju, jotta olisimme valmiita siinä vaiheessa, kun merituulivoimarakentaminenkin muuttuu markkinaehtoiseksi.

Liike Nyt

Harry Harkimo, puheenjohtaja

 1. Suhtautuminen on muuttunut positiivisemmaksi.
 2. Kiinteistövero pitäisi olla suhteessa tulivoimalan tuottoon, kunta ei voi olla ainoa, joka saa tuottoa.
 3. Tuulivoimaloita pitäisi rakentaa enemmän merelle, siellä häiriö on pienempi. Näinhän Tanskassakin tehdään.

Suomen ruotsalainen kansanpuolue

Anders Adlercreutz, eduskuntaryhmän puheenjohtaja

 1. Olemme puolueena suhtautuneet positiivisesti tuulivoimaan jo ennen tätä. On kaikin puolin hyvä asia, että tuulivoimaa voidaan rakentaa markkinaehtoisesti.
 2. Se on ilman muuta hyvä asia. Olisi oleellista myös edistää sitä, että yhteydet eri hankkeiden ja kantaverkon välillä rakennettaisiin koordinoidusti ja suunnitellusti niin, että vaikutukset niin maisemaan kuin esimerkiksi metsätalouteen olisivat mahdollisimman pienet. Tässä on vielä parantamisen varaa.
 3. Pohjoismaiden sähköverkon resilienssin ja joustavuuden näkökulmasta olisi oleellista, että yhteyksiä maiden välillä parannetaan. Pohjois-Norjassa on paljon tuulivoimapotentiaalia, joka olisi kytkettävissä parempien yhteyksien kautta Suomen verkkoon. Itä-Suomen tuulivoimarakentamisen näkökulmasta olisi myös tärkeä ratkaista puolustusvoimien tutkiin liittyviä kysymyksiä.

Sosialidemokraatit

Matias Mäkynen, varapuheenjohtaja

 1. Ei ole muuttanut: SDP on pitänyt ja pitää tuulivoimaa merkittävänä sähköntuotantomuotona. Tuulivoiman osuutta Suomen energiatuotannosta tulee kasvattaa, ja on erittäin hienoa, että maatuulivoiman määrän kasvu tapahtuu jo markkinaehtoisesti. Hallitus on lisäksi sitoutunut hallitusohjelmassaan parantamaan merituulivoiman rakentamisen edellytyksiä: poistamaan tuulivoiman rakentamisen hallinnollisia, kaavoitukseen liittyviä ja muita esteitä sekä selvittämään ja mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan keinoja vähentää tutkista johtuvia rajoituksia tuulivoiman rakentamiselle.
 2. Sosialidemokraatit pitävät reiluna, että tuulivoimakuntien asukkaat saavat hyödyn voimaloista. Kuitenkin kun 2017 tehtiin päätös siitä, että kunnat saavat periä tuulivoimaloista yhtä suurta kiinteistöveroa kuin muista voimaloista, SDP vaati, että on seurattava vaikeuttaako kiinteistöveron korotus tuulivoimainvestointeja ja tarvittaessa korjattava tilanne. Viime vuonna Marinin hallitus uudisti hallitusohjelman mukaisesti kiinteistöverotusta niin, että merituulivoimaloiden kiinteistöveroa alennettiin ympäristönäkökulman vuoksi. Tuulivoimaa on rakennettava lisää – kuntalaisten hyväksynnällä.
 3. Tulevaisuudessa tuulivoiman mahdollisuuksia ja merkitystä on mahdollisuus lisätä parantamalla siirtoyhteyksiä. Myös sähkön varastointi ja sähköllä tuotettujen polttoaineiden hyödyntäminen lämmityksessä tulevat lisäämään tuulivoiman mahdollisuuksia. Yhteiskunnan sähköistyminen on ilmastonmuutoksen torjunnan ydinasioita ja tässä kehityksessä tuulivoima on yksi tärkeimmistä tuotantomuodoista. On tärkeää tukea myös alan suomalaisen teknologian kehitystä ja hankeosaamista.

Suomen Keskusta

Mika Lintilä, elinkeinoministeri

 1. Keskustan mielestä tuulivoima on keskeinen osa uusiutuvaa kotimaista energiantuotantoa. Tuulivoima ja siirtyminen kohti bio- ja kiertotaloutta merkitsee energiaomavaraisuutta ja taloudellisesti itsellistä Suomea. Keskusta katsoo, että tuulivoima parantaa energia- ja teollisuussektoreiden kasvua. Tuulivoimalla on tärkeä rooli esimerkiksi vedyn tuotannossa ja laajemmin vetytaloudessa. Tuulivoiman avulla tuotettava vety auttaa päästöjen vähentämisessä samalla, kun se merkitsee isoa liiketoimintamahdollisuutta eri puolille Suomea.
 2. Keskustalle on tärkeää, että tuulivoimalla on aina paikallinen ja alueellinen hyväksyttävyys. Tuulivoiman voimakas lisärakentaminen tarkoittaa kunnille merkittäviä tuloja. On myös tärkeää, että tuulivoiman ympärille syntyisi nykyistä enemmän kotimaista työtä. Siksi pitää työskennellä sen hyväksi, että tuulivoiman rakentaminen, huolto ja logistiikka työllistäisivät tulevaisuudessa yhä useampia suomalaisia.

Suomen Kristillisdemokraatit

Sari Essayah, puheenjohtaja

 1. Tuulivoiman kannattavuus on parantunut tasaisesti ja samoin sen hyväksyttävyys. Tämä on positiivinen asia. Puolueemme ei ole ottanut energiapolitiikassaan voimakkaasti kantaa tuulivoimaan, sillä vaikeimmat tuulivoimakysymykset liittyvät voimaloiden sijoitteluun, ja päätökset niistä tehdään lähinnä kuntatasolla.
 2. Tuulivoiman tuomat veroeurot ovat monelle pienelle kunnalle tärkeä ja tervetullut lisätulo. KD:n puoluevaltuusto on linjannut vuonna 2017, että isompi osa tuulivoiman kiinteistöverotuotosta tulisi ohjata kunnalle. (www.kd.fi/2017/05/20/kd-tuulivoiman-kiinteistoverot-ohjattava-kunnille/)
 3. Energiantuotannon hajauttaminen ja riippuvuuden välttäminen yhdestä tuotantomuodosta on ollut Suomen energiapolitiikan keskeisiä periaatteita ainakin toisen maailmansodan ajoista. Tätä päälinjaa ei ole syytä muuttaa. Tuulivoima on hajautettua energiantuotantoa, joka sopii hyvin Suomeen. Lisäksi tuulivoimasektori tuo maahan työpaikkoja. Tuulivoimaan liittyy teknistaloudellisia, muun muassa sähköverkkoihin liittyviä, haasteita, jotka asettavat katon sen osuudelle energiapaletista, mutta se ei tarkoita, etteikö tuulivoiman määrä ja osuus voisi nousta nykyisestä vielä huomattavasti.

Vihreät

Veli Liikanen, puoluesihteeri

 1. Vihreät on aina suhtautunut tuulivoimaan positiivisesti silloin, kun voimalat rakennetaan luontoarvoja ja alkuperäiskansojen oikeuksia kunnioittaen. Alan nopea kehitys viime vuosina on osoittanut todeksi puolueemme käsityksen siitä, että tuulivoimalla on nyt ja tulevaisuudessa erittäin merkittävä rooli Suomen energiajärjestelmässä. Monia yhteiskunnan sektoreita pitää ilmastopäästöjen vähentämiseksi sähköistää, joten tuulivoimaa kaivataan rutkasti lisää lähivuosina.
 2. Tuulivoimasta on kunnille paljon hyötyä verotulojen ja työpaikkojen myötä. Tuulivoiman kotimaisuusaste on korkea, joten merkittävä osa hankkeiden rahavirroista jää Suomeen.
  Näitä positiivisia vaikutuksia on hyvä pitää keskustelussa yhä enemmän esillä, jotta useampi kunta rohkaistuisi ottamaan tuulivoimaloita alueelleen. Samalla on tärkeää vastata asukkaiden huoliin maisemavaikutuksista, vastata terveysvaikutuksia koskeviin kysymyksiin tiedolla, ja löytää voimaloille kuntalaisten kannalta hyväksyttävimmät rakennuspaikat.
 3. Maatuulivoimasektori Suomessa on kehittynyt osittain valtion tuen ansiosta. Julkisen sektorin tulisi nyt panostaa merituulivoimaan, jota ei vielä rakenneta markkinaehtoisesti, mutta jolla on potentiaalia tuottaa merkittävä määrä sähköä isommissa voimalakokonaisuuksissa. Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi kustannustehokasta kilpailutukseen perustuvaa tukea. Vihreät kannattaa merituulivoiman tukemista EU:n elvytysrahaston varoista. Samalla on tärkeää ratkoa sääntelyyn ja alueiden käyttöön liittyviä kysymyksiä, kuten löytää keinoja vähentää tutkista johtuvia rajoituksia tuulivoiman rakentamiselle.

Vasemmistoliitto

Li Andersson, puheenjohtaja

 1.  Vasemmistoliitto on kannattanut tuulivoiman taloudellista tukemista johdonmukaisesti niin kauan kuin se on tarpeellista. Tuulivoiman läpimurto ilahduttaa minua ja puoluettani kovasti, koska katsomme, että se on tämän työn tulosta.
 2. Reilu siirtymä -ohjelmassamme mainitsemme uuden tuulivoiman rakentamisen mahdollisena uutena tulonlähteenä kunnille. Tämä on positiivinen taloudellinen puoli, joka tuulivoiman lisäämiseen liittyy.
 3. Tuulivoiman rakentamisen esteitä pitää edelleen purkaa ja muuttaa esimerkiksi tuulivoiman rakentamiseen liittyvää kaavoitusta ja olemassa olevien kaavojen tulkintaa siten, että ne tukevat modernien tuulivoimaloiden rakentamista. Tämä hallitus myös laski merituulivoiman kiinteistöveron samalle tasolle maalle rakennetun kanssa. Tuulivoima on tärkeä osa hiilineutraalin Suomen energiapalettia.

Perussuomalaiset

Simo Grönroos, puoluesihteeri

 1. Ei ole. Tuulivoiman taloudellinen kannattavuus on edelleen kyseenalainen ja tuulivoima aiheuttaa haittaa ihmisille sekä ympäristölle. Tuulivoiman terveydelliset vaikutukset vaativat lisäksi vielä lisätutkimuksia.

  Taloudellisten vaikutusten arvioinnissa on muistutettava, että tuulivoiman syöttötariffit ja uudet teknologianeutraalit tuulivoimaan kohdistuvat tuotantotuet tulevat maksamaan veronmaksajille yli 3 miljardia euroja vuoteen 2030 mennessä.

  Tuulivoimatuotannon hallitsematon lisääminen ei välttämättä johda kovin auvoiseen lopputulemaan, sillä tuulivoiman taloudellinen kannattavuus on kyseenalainen ja kuluttajan mahdollisesti sähkön hinnassa saama hyöty jää todennäköisesti lyhytaikaiseksi, sillä miljardien menetykset ja konkurssit uhkaavat sähkön hintojen romahtamisen ja suurien käyttö- ja huoltokustannusten vuoksi. Silloin haetaan apuun valtiota, näin on käymässä Ruotsissa.

 2. Marinin hallitus ohjelmansa mukaisesti tulee alentamaan merituulivoiman kiinteistöveroa. Seuraako tästä EU kilpailusäännösten myötä automaattisesti myös maatuulivoimaloiden kiinteistöveron alentamispakko, koska EU säännökset eivät kilpailuneutraliteetin vuoksi salli erilaista verokohtelua samanlaiselle keskenään kilpailevalle tuotannolle? Tätä ei ole oikeudellisesti varmistettu. Siksi muutaman vuoden päästä voi seurannaisena olla iso negatiivinen yllätys niille kunnille, jotka suunnittelevat kunnan menojen kattamista tuulivoiman kiinteistöveroilla.
 3. Tuulivoiman osuuden kasvattaminen sähkömarkkinoilla edellyttää sähkönsiirtoon miljardiluokan investointeja. Vaadittavat jätti-investoinnit sekä kantaverkon – että jakeluverkon vahvistamiseen maksaa viime kädessä tavallinen suomalainen sähkön käyttäjä.  Tavallisten suomalaisten maksamat sähkönsiirtomaksut tulevat pakostakin nousemaan, vaikkei yhtään tuulivoimalaa olisi lähimaillakaan. Mitä enemmän tuulivoimaa rakennetaan, sen suuremmaksi nousee suomalaisperheen sähkönsiirtolasku. Tällaiselle perheiden rahastamiselle on tehtävä loppu. Tuulivoimayhtiöiden voittojen maksattaminen tavallisten sähkönkäyttäjien siirtomaksujen korottamisella tulee lopettaa; Tuulivoimayhtiöiden voitoista on vähennettävä tuulivoiman aiheuttamat kustannukset siirtolinjojen, kantaverkon sekä jakeluverkon vahvistamisesta.

  Vielä on epäselvää kuka maksaa ja miten katetaan tuulivoimaloiden suuret purkuvastuut. Jos tuulivoimayhtiö on konkurssissa tai tuulivoimaa harjoittava suomalainen tytäryhtiö on verosuunnittelun seurauksena varaton, suomalainen tuulivoimayhtiölle maitaan vuokrannut maanomistaja jää vuokrasopimuksen ehtojen mukaan yksin tuulivoiman purkuvastuuseen.

Perussuomalaisten vastaukset päivitetty artikkeliin 8.6.2021.