Yhden tuulipuiston koko elinkaaren aikana syntyy uutta liikevaihtoa Suomeen yli 900 miljoonaa euroa ja henkilötyövuosia 1878. Muun muassa tällaisia merkittäviä lukemia paljastui Ilmattaren tilaamasta selvityksestä, jossa tutkittiin keskimääräisen, 20 turbiinin tuulipuistohankkeen aluetaloudellisia vaikutuksia paikallisesti ja koko Suomen mittakaavassa.

Ilmatar halusi selvittää tuulivoimahankkeen vaikutuksia talouteen koko tuulipuiston yli 35-vuotisen elinkaaren ajalta. Puolueettomina tutkijoina toimivat pitkän uran taloudellisten vaikutusten mallintamisen parissa tehneet Oulun yliopiston väitöskirjatutkija DI Heikki Savikko ja Alarauho Oy:n toimitusjohtaja FT. Dos. Joonas Hokkanen. Lähtökohta oli saada tuulivoimahankkeen taloudellisista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista parempaa ja tarkempaa tietoa.

Toimeksiannon taustalla on Ilmattaren hankekehitysjohtajan Jussi Mäkisen mukaan kiihtynyt keskustelu tuulivoiman ja vihreän siirtymän hankkeiden taloudellisista vaikutuksista. 

– Keskustelu on useimmiten pyörinyt investointipäätöksen euromäärän ympärillä, joka luonnollisesti on korkea, mutta jonka yhteydestä unohdetaan hankkeiden merkittävä ja pitkäkestoinen taloudellinen hyöty niin sijaintipaikkakunnalle kuin koko Suomelle, Mäkinen perustelee. 

Hankkeiden vaikutukset talouteen erittäin pitkäaikaisia

Tuulivoimahankkeiden suorista vaikutuksista kiinteistöverot tai rakentamisen työvoiman tarve ovat yleisesti tiedossa, mutta epäsuorien vaikutusten suuruus yllätti.

– Uusiutuva energia mahdollistaa elinvoiman säilymisen monella väestökadosta kärsivällä paikkakunnalla. Lisäksi maanvuokratuotot tuovat monelle maa- ja metsätalouskiinteistöjen omistajalle aivan uudenlaisia ansaintamahdollisuuksia, pitkäjänteisesti ja hyvin ennakoitavasti, muistuttaa Mäkinen.

Selvityksessä tutkitun esimerkkituulipuiston osalta arvioitiin jokaisen hankitun tuotteen ja palvelun osalta, mikä osuus on saatavissa Suomesta tai samasta maakunnasta, ja mitä hankitaan ulkomailta. Elinkaaren aikana esimerkkihankkeesta muodostuu uutta liikevaihtoa Suomessa noin 911 miljoonaa euroa, arvonlisäystä noin 636 miljoonaa euroa ja investointeja noin 213 miljoonaa euroa.

Kaikki arvoketjut huomioituna kokonaistyövoimatarve esimerkkinä käytetyn 20 turbiinin maatuulivoimalahankkeella Suomessa on 1 878 henkilötyövuotta ja verotuloja kertyy 264 miljoonaa euroa. Bruttokansantuotetta kertyy 654 miljoonaa euroa.

Kotimaisuusaste vaihtelee jokaisen hankkeen mukana, ja vaikutusten kohdentuminen Suomeen on kiinni osaavan työvoiman saatavuudesta ja alihankintaketjujen kehittymisessä sellaisiksi, että ne voivat palvella esimerkiksi turbiinivalmistajia – joko komponenttien valmistuksessa tai huoltopalveluissa.

187 turbiinia – verotulot yli 70 miljoonaa euroa vuodessa

Alueellisesta ja paikallisesta näkökulmasta katsottuna hankkeen taloudelliset vaikutukset ovat pitkäkestoisia. Paikalliset arviot tutkimuksessa perustuivat Seinäjoen, Alajärven sekä Kuortaneen kuntiin ja alueellisesti Pohjanmaalle ja Etelä-Pohjanmaalle.

– Tuulivoiman tuomilla tulovirroilla on merkitystä alueellisesti monella eri tasolla. Lisäksi näkisin myös tuulivoiman yhtenä tärkeänä osana suomalaisten matkalla kohti energiaomavaraisuutta. Uusiutuva kotimainen energia on tulevaisuutta, summaa Alajärven kaupunginjohtaja Vesa Koivunen.

Tutkimuksen mukaan 20 turbiinin tuulivoimapuisto luo vuosittaista työvoiman kysyntää Suomeen keskimäärin 24 henkilötyövuotta koko hankkeen 35-vuotisen tuotantovaiheen ajan, työllistäen vuosien saatossa useita työntekijäsukupolvia.

Ilmattaren rakentuneet ja vielä hankekehitysvaiheessa olevat tuulivoimapuistot Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa sisältävät yhteensä 187 turbiinia. Täten näiden Ilmattaren hankkeiden vuosittainen työllistävä vaikutus nousee yli 200 henkilötyövuoteen sekä kuntien ja valtion vuosittaiset verotulot nousevat yli 70 miljoonaan euroon.

– Vaikka selvitys kuvastaa Ilmattaren tuulivoimahankkeen aluetaloudellisia vaikutuksia Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa, tulosten suuruusluokka on yleistettävissä koko Suomeen, kertaa Mäkinen.

Lue raportti