Tänä keväänä järjestettävissä kuntavaaleissa valitaan päättäjät kuntien valtuustoihin linjaamaan muun muassa siitä, mihin suuntaan kuntien energiapolitiikkaa tulevaisuudessa viedään. Vaalien lähestyessä Tuulivoima-lehden toimitus kysyi puolueilta niiden näkemyksiä tuulivoiman roolista kuntien energiapolitiikassa. Kuntavaalit järjestetään huhtikuun toisena sunnuntaina 9.4.

Keskusta

”Keskusta katsoo, että myös kunnissacon siirryttävä fossiilisten polttoaineidenckäytöstä yhä rohkeammin ja nopeammin kohti kestävämpiä ratkaisuja. Kaikkien toimijoiden – myös kuntien ja muun julkisen sektorin – on kannettava oma vastuunsa Suomen kansainvälisistä ilmastositoumuksista ja kansallisen
energiastrategimme tavoitteiden saavuttamisesta.

Mahdollisuutemme lisätä mittavasti päästöttömän uusiutuvan energian tuotantoa ja korvata sillä fossiilista tuontienergiaa ovat hyvät. Tuulivoimalla on tässä tavoitteessa oma merkittävä roolinsa. Uusiutuviin ja kotimaisiin energialähteisiin satsaamalla kannamme vastuuta ilmastonmuutoksen hillinnässä, luomme yrittäjyyttä ja työpaikkoja Suomeen sekä parannamme kauppatasettamme.

Keskustan mielestä kunnissa on hyväksyttävä oma päästövähennystavoite ja tehtävä toimenpideohjelma sen toteuttamiseksi. Tuulivoiman osuus ja rooli kuntien kestävän energiapolitiikan toteuttamisessa vaihtelee kuntien ja alueiden tilanteiden ja olosuhteiden mukaan.

Keskustalle tuulivoima on osa sitä tulevaisuuden tavoitetta, jossa hiilenmustasta energiapolitiikasta on päästy pitkälle kohti kotimaisen ja uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä. On kuitenkin tärkeää, kuten energia- ja ilmastostrategiassa todetaan, sovittaa tuulivoiman rakentaminen ympäröivään maankäyttöön. Paikallisen, mahdollisimman laajan hyväksyttävyyden hakeminen tuulivoimahankkeille on yhtä lailla tärkeää.”

Kokoomus

”Tuulivoimateknologia on viime vuosina kehittynyt merkittävästi. Kaikki merkit viittaavat siihen, että teknologian kehitys tulee myös jatkossa ottamaan askelia eteenpäin. Kokoomus toivoo, että tuulivoimatuotanto lähtisi mahdollisimman nopeasti kehittymään markkinaehtoisena energiamuotona, eikä tästä tavoitteesta oikeastaan enää olla kovin kaukana.

Uusiutuvan energian potentiaalin hyödyntäminen laajan mittakaavan sähköntuotannossa on yksi keskeisimmistä kysymyksistä Suomen energia- ja ilmastotavoitteiden kannalta. On välttämätöntä, että Suomi on mukana panostamassa tulevaisuuden edelläkävijäratkaisuihin päästöttömässä energiassa. Panostukset on kuitenkin kohdistettava järkevästi teknologianeutraalisuuden periaatetta kunnioittaen.

Hallitus päätti energia- ja ilmastostrategian yhteydessä, että vuosien 2018 – 2020 ylimenokauden ratkaisuna ja suomalaisen hankeosaamisen ylläpitä-
miseksi otetaan käyttöön teknologianeutraali tarjouskilpailu 2 TWh:n tuotantokapasiteetista. Kilpailun perusteella maksetaan sähkön tuotantotukea kustannustehokkaimmille ja kilpailukykyisille uusiutuvan sähkön tuotantoinvestoinneille. Tuulivoima tulee olemaan yksi kilpailukykyinen vaihtoehto tässä tarjouskilpailussa.

Kunnat ovat sekä merkittäviä energian käyttäjiä että tuotannon omistajia. Monella kunnalla on valtaa siihen, millä tavoin kotimaiset energiayhtiöt tekevät päätöksiään energiatuotannostaan. Kokoomus tukee sitä, että kunnat ottavat etunojaa kivihiilestä luopumiseen ja sitä korvaaviin järkeviin investointeihin. Tuulivoima on yksi osa ratkaisujen palettia, joilla korvaavia investointeja tehdään.”

Kristillisdemokraatit

”Kristillisdemokraattien energiaohjelma toteaa tuulivoiman hiilidioksidipäästöttömäksi energian tuotantomuodoksi, jollaisia on syytä lisätä nopeasti. Tuulivoimassa kotimaisen raaka-aineen ja työn osuuden on hyvä olla mahdollisimman suuri. Suurempien tuulivoimaloiden rakentaminen tulee toteuttaa tuulipuistoina hyvin valituille paikoille, mikä tarkoittaa tuulisimpia ja asumattomia seutuja, ja että tuulivoimaloiden haitat ympäristölle on minimoitava.

Pienimuotoinen tuulivoima sopii paikalliseen sähköntuotantoon, sekä omaan käyttöön että valtakunnanverkkoon. Kristillisdemokraatit pitävät tärkeänä sitä, että panostetaan reaaliaikaiseen sähkön hinnoitteluun sekä jakelujärjestelmän määrätietoiseen kehittämiseen siten, että se mahdollistaa helposti käyttäjän toimimisen myös sähkön tarjoajana verkkoon.

Tuulivoiman lisääntyvä tuotanto aiheuttaa lisää säätelyn tarvetta sähköverkoissa. Olisi hyvä saada lisää säätövoimaa ja esimerkiksi suunnata hetkittäistä ”ylituotantoa” polttoaineen valmistukseen tai muutoin varastoimalla.

Kristillisdemokraatit pahoittelevat sitä, että tuulivoiman tuet ovat ylimitoitetut, vaikka sinänsä tuulivoiman lisääminen on ollut perusteltua. Tässä on tehty virhe valtiontalouden kannalta, mutta myös terveiden sähkömarkkinoiden kannalta. Sinänsä tämä ylisuuri tuki on mahdollistanut nopeatahtisen rakentamisen ja sen, että kuntien on kannattanut kaavoittaa sopivia alueita tuulivoiman rakentamiseen.”

Perussuomalaiset

”Sipilän hallituksen energia- ja ilmastostrategian yhtenä keskeisenä osana perussuomalaisten vaatimuksesta on, että Työ- ja elinkeinoministeriö teettää riippumattoman ja kattavan selvityksen tuulivoiman terveys- ja ympäristöhaitoista. Ennen sen valmistumista ei myöskään aloiteta uusiutuvien tuotantotukia koskevien lakien valmistelua. Tutkimus tehdään niin, että kukaan ei voi sitä kyseenalaistaa. Ei edes se kummajainen eli tiedeyhteisö.

Tutkimuksen pohjalta saadaan päättäjille vasta todellinen tieto, jonka pohjalta voidaan arvioida nykyisten sekä suunnitteilla olevien voimaloiden toiminnasta sekä sijoittamisesta ja mikä on turvallinen matka asutukseen ja tuotantoeläinsuojiin.

Nyt kaikissa kuntienvaltuustoissa on oivaltava vihdoin tuulivoimaloiden terveysriskit. Perussuomalaisten näkemyksen mukaan kaikissa maamme tulevissavaltuustoissa kuntapolitiikan päätöksissä suomalaisten terveys ja hyvinvoinnin tulee aina mennä maailmanparantamisen edelle. Siksi perussuomalaiset valtuutetut vaativat tuulivoimaloiden kaavoituksien ja rakennuslupien keskeyttämistä siksi aikaa, kunnes maan hallituksen teettämä terveysvaikutustutkimus määrittelee, kuinka lähelle asutusta ja eläinsuojia voimalat voidaan pystyttää.

Tuulivoimayhtiöt ja heihin sidoksissa olevat niin kunta- kuin valtakunnanpoliitikot ovat näyttäneet todellisen eettisen moraalinsa. Sitä ei ole vaan vain rahastus, vaikka vaarantaen suomalaisten terveyden. Tuulivoiman tulevaisuus ratkaistaan kokonaisuudessaan terveystutkimusten jälkeen. Sen lisäksi tuulivoimalla voi olla energiantuotannossa sijansa, kun se toteutetaan puhtaasti markkinaehtoisesti, siis ilman minkäänlaisia tuotantotukia, sekä voimalat sijoitetaan niin kauas asunnoista ja eläinsuojista kuin hallituksen teettämä terveystutkimus edellyttää.”

RKP

”Tuulivoima on tärkeä osa nykyistä ja tulevaisuuden energiapalettia. Tuulivoimaa pitää kuitenkin suunnitella huolellisesti ja paikalliset olosuhteet huomioiden. Kaikkien energiamuotojen suunnittelu tulee aina tehdä vuoropuhelussa paikallisen väestön kanssa.”

SDP

”Uusiutuvan energian, kuten tuulivoiman, hyödyntäminen on yksi keskeinen keino kasvihuonekaasupäästöjen leikkaamisessa. Vaikka fossiilisten polttoaineiden korvaaminen päästöttömillä tuotantomuodoilla on lyhyellä aikavälillä kalliimpaa, SDP on sitoutunut kansainvälisesti asetettujen sitoumustemme kautta (mm. Pariisin ilmastosopimus) päästöjen leikkaamiseen. Tuulivoima täydentää osaltaan Suomen jo monipuolista energiajärjestelmää.

Kunnille tuulivoimalaitokset tuovat tuloja maavuokran ja kiinteistöveron sekä erityisesti rakentamisen aikaisten työpaikkojen muodossa. Kuntien pääasiallinen tehtävä tuulivoiman suhteen on pitää huolta siitä, että kaavoituksen puute tai luvat eivät muodostu esteeksi tuulivoimahankkeille, jotka on todettu ympäristö- ja muilta vaikutuksiltaan kohtuullisiksi mm. YVA-prosessin kautta.”

Vasemmistoliitto

”Ilmastonmuutokset hillitsemisessä on tärkeää paitsi energiansäästö, myös se, että energia tuotetaan puhtaasti. Tuulivoima on tärkeä osa päästötöntä energiantuotantoa, ja Vasemmistoliitto suhtautuu erittäin lämpimästi tuulivoiman lisärakentamiseen. Kannatamme seuraavia linjauksia.

Yhteiskunnan tuki siirretään asteittain ympäristölle haitallisista turpeesta ja ydinvoimasta uusiutuvalle hajautetulle energiatuotannolle. Tuulivoiman ehdottomasti oltava mukana ja tuulivoimapelon lietsomisen on loputtava.

Energian hajautetun pientuotannon tukemiseksi kehitetään joko investointiavustus tai syöttötariffi. Lainsäädännölliset ja hallinnolliset esteet pientuotannon kehittymisen tiellä poistetaan.

Tarkemmin energiatavoitteistamme täältä: http://www.vasemmisto.fi/politiikka/ohjelmat/vasemmiston-tavoitteet-2016-2019/.”

Vihreät

”Suomi tarvitsee tuulivoimaa ja kunnilla on tärkeä rooli sen edistämisessä.

Tuulivoiman tuotanto on saatu hyvälle kasvu-uralle ja haluamme nähdä tämän kehityksen jatkuvan. Alalle on syntynyt vahvaa osaamista ja yritystoimintaa, joista kannattaa pitää kiinni. Pitkän tähtäimen tavoitteeksi on asetettava älykäs, energiatehokas ja 100-prosenttisesti uusiutuvilla toimiva energiajärjestelmä vuoteen 2050 mennessä.

Tällä hetkellä uusiutuvien kasvua haetaan Suomessa liian voimakkaasti vain metsien biomassaan nojaten. Se ei ole kestävää eikä strategisesti viisasta. Jos haluamme, että kotimaiset yrityksemme saavat siivun maailmanmarkkinoista, on panostettava pelkän bioenergian sijaan laajasti uusiutuviin. Monimuotoinen uusiutuvan energian paletti on välttämätön niin ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi kuin tulevaisuuden energiatalouden ja liiketoiminnan perustaksi.

Vihreät ovat esittäneet uusiutuvien energialähteiden uudeksi kannustimeksi kustannustehokasta huutokauppamallia. Se pitäisi saada käyttöön pikaisesti, jotta alan hyvä kehitys ei katkeaisi.

Kuntien tärkeänä roolina on etsiä ja osoittaa alueeltaan tuulivoimalle soveltuvia paikkoja. Kunnan tulee myös vaikuttaa siihen, että myös maakuntakaavatasolla osoitetaan tuulivoiman tuotannolle soveltuvia alueita. Kaavaprosessien on syytä olla avoimia ja osallistavia.

Tuulivoimalan omistajan maksamat korvaukset maanomistajille olisi mahdollista ulottaa kohtuullisina myös naapurimaanomistajille. Tämä voisi olla yksi keino lisätä paikallisten ihmisten myötämielisyyttä tuulivoiman rakentamiseen.”