Suomen on tehtävä johdonmukaisia toimia tukeakseen uusia energiasektorin investointeja. Hiilineutraali, omavarainen energiantuotanto edellyttää kasvavaa tuulivoimatuotantoa. Suomen Tuulivoimayhdistys kysyi eduskuntavaaleihin valmistautuvilta puolueilta, millaisena ne näkevät tuulivoiman roolin Suomen energiajärjestelmässä, ja miten se näkyy puolueen päätöksissä. Puolueet kertoivat myös mitä konkreettisia tekoja heillä olisi tarjota, jotta tuulivoiman rakentaminen Itä-Suomeen helpottuisi. Pyysimme vastauksia puolueen puheenjohtajan, puoluesihteerin tai energia-asioista vastaavan nimissä. Suomen 39. eduskuntavaalit järjestetään sunnuntaina 2. huhtikuuta 2023.

Näitä kysyttiin:
1. Millaisena näette maa- ja merituulivoiman roolin Suomen energiajärjestelmässä tulevaisuudessa ja miten se näkyy puolueenne päätöksissä?
2. Miten puolueenne helpottaisi tuulivoiman rakentamista Itä-Suomeen

Vihreät – Maria Ohisalo

Tuulivoiman tuotanto on lisääntynyt ennätysvauhtia, ja siitä on tulossa Suomen tärkein sähköntuotannon lähde. Vihreät haluaa nopeuttaa vihreän siirtymän hankkeiden, kuten tuulipuistojen hankeprosesseja jatkamalla hallituksen käyttöönottamaa vihreiden investointien kiihdytyskaistaa myös ensi vaalikaudella. Viranomaisresursseja tulee lisätä luvituksen ja valituskäsittelyjen sujuvoittamiseksi. Lisäksi on tarpeen selkeyttää kaavojen korkeusrajoituksista poikkeamiseen ja verkkoliityntään liittyviä käytäntöjä.

Vihreät pitää merituulivoimaa merkittävänä keinona paitsi tuottaa sähköä myös tasata tuulivoiman vaihtelevaa tuotantoa. Merituulivoimalle sopivat alueet tulee kartoittaa ja niiden lupahakemukset tulee käsitellä joutuisasti. Vuokrakustannukset ja verkkoliittymään liittyvät käytännöt tulee yhdenmukaistaa muiden Itämeren valtioiden kanssa. Vihreät esittää merituulivoimalle maltillista tuotantotukea, joka jaettaisiin kilpailutuksen kautta. Yli puolta Suomen aluevesistä hallinnoi Metsähallitus, jolle on turvattava riittävät resurssit merituulivoiman edistämiseen.

Pääosa tuulivoimasta on tähän mennessä rakennettu Länsi-Suomeen. Itä-Suomessa haasteena ovat erityisesti kantaverkon riittämättömyys sekä Puolustusvoimien tutkavalvonta. Vihreät vahvistaisi Itä-Suomen kantaverkkoa. Tutkien aiheuttamien rajoitusten vähentämiseen on annettava selkeä aikataulu ja turvattava tarvittavat resurssit. Tuulivoiman hyväksyttävyyden lisäämiseksi on tärkeää lisätä tutkimustietoa tuulivoiman vaikutuksista luontoon ja muihin elinkeinoihin.


Suomen Kristillisdemokraatit – Sari Essayah

Tuulivoimalla on jo nyt merkittävä rooli Suomen energiajärjestelmässä ja osuus kasvaa, kun aloitetut hankkeet ja osakin suunnitteilla olevista hankkeista toteutuu. Suomi on Euroopan kärkimaita tuulivoimainvestoinneissa suhteessa maan kokoon ja omaan sähkönkäyttöön. Tämä on sinänsä järkevää, koska Suomessa on tuulivoimalle varsin suotuisat sääolosuhteet. Kysymys lähinnä kuuluu, paljonko on sopivasti, ennen kuin haitat kasvavat hyötyjä suuremmiksi.

Tuulivoimalla tuotetun sähkön tarjonnan lisääntyessä myös haasteet mm. sähköverkolle ja maankäytölle lisääntyvät, samoin kuin materiaalien kulutus. Tuotantoteholtaan voimakkaasti vaihtelevan sähköntuotannon voimakas lisärakentaminen synnyttää haasteita Suomen ja Euroopan sähköverkolle, lisäten mm. tarvetta siirtolinjoille, säätövoimaratkaisuille ja joustavuuden edellyttämille järjestelmäratkaisuille. Monimutkaisuus lisää järjestelmän häiriöalttiutta. Nämä seikat on paremmin huomioitava tuulivoiman rakentamisessa ja kustannuksissa.

Sähköverkosta irrallaan toimivat kokonaisuudet (ns. saarekekäyttö), jossa tuulivoimalla tuotettu energia käytetään paikallisesti esim. vedyn tuotantoon, eivät luo säätövoiman lisäämisen ja kantaverkon vahvistamisen tarvetta ja ovat siksi tulevaisuuden ratkaisuja.

Merkittävä osa Suomeen investoivista tuulivoimayhtiöstä on ulkomaalaisomistuksessa ja voitotkin valuvat ulkomaille. Sen sijaan monet em. kustannukset jäävät Suomeen. Myös maanomistajien pakkolunastuskorvaukset pitäisi saada linjaan energiantuotannon tuottojen kanssa.

Kannatamme tulevaisuuden tuulivoimarakentamisessa merituulivoiman suhteellisen osuuden kasvattamista mm. maankäytöllisistä syistä.

Tuulivoimarakentamista Itä-Suomeen voidaan lisätä maanpuolustuksen tarpeiden sallimissa rajoissa, kunhan edellisessä kohdassa esille nostetut näkökohdat otetaan huomioon.


Perussuomalaiset – Matti Putkonen

Perussuomalaisten mielestä tuulivoima on todella ongelmallinen osa energiajärjestelmää, koska tuotanto on sattumanvaraista. Se vauhdittaa metsäkatoa sekä tuhoaa luonnon monimuotoisuutta. Sähkön alkuperätakuu ohjaa voimakkaasti tuotannollisia investointeja kohti hyvin vaihtelevaa tuulivoimatuotantoa. Lisäksi investoinnit tuulettomien päivien sähköntuotantoon jätetään muiden sähkönkäyttäjien ja -tuottajien kustannettavaksi. Tästä aiheutuu korkea ja rajusti heiluva sähkön hinta, ja lopulta sähköpula. Alkuperätakuujärjestelmä on uudistettava, todellinen hiilipäästö vastaten kulutettua sähköä on otettava huomioon.

Rakennuslupaa ei tule myöntää ilman, että tuulivoimayhtiö takaa, varmistaa ja rakentaa vastaavan määrä säätövoimaa.

Tuulivoimalat ovat aiheuttamassa todellisen metsäkadon Suomessa. Alueiden ja linjojen hakkuut pirstovat metsän, heikentävät luonnon monimuotoisuutta ja estävät virkistyskäyttöä. Tämä on räikeässä ristiriidassa EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteiden kanssa, vaikutukset heijastuvat paitsi lajistoon myös ekosysteemien toimintaan.

Metsäkadon ehkäisemiseksi tuulivoimayhtiöiltä tulee edellyttää vähintäänkin voimalan vaikutuspiiristä kaadettujen puiden määrää vastaava istutusvelvoite.

Perusteelliset puolueettomat tutkimukset toteavat yksiselitteisesti: ei ole sellaista uutta teknistä ratkaisua, joka poistaisi tuulivoiman tutkille aiheuttamat ongelmat. Siksi Itä-Suomi on jätettävä tuulivoimasta vapaaksi vyöhykkeeksi.


Suomen Keskusta – Eeva Kalli

Keskustan tavoitteena on moninkertaistaa tuulivoimatuotannon määrä 25-30 TWh:n tasolle vuoteen 2030 tultaessa. Tuulivoima on kustannustehokas ja päästötön energiamuoto, jonka potentiaali pitäisi pyrkiä ottamaan käyttöön täysmääräisesti. Tämä tavoite on kirjattu Keskustan tuoreeseen energialinjaukseen. Tuulivoiman edistämiseksi tulee huolehtia, että Suomi on houkutteleva investointiympäristö ja että esimerkiksi tuulivoimarakentamiseen liittyvä lupaprosessi on mahdollisimman sujuva. Samalla on huolehdittava tuulivoiman sosiaalisesta hyväksyttävyydestä ja esimerkiksi siitä, että maanomistajat saavat kohtuullisen korvauksen, jos heidän maansa jäävät johtokäytävien alle. Johtokäytävien lunastuksista saatavia korvauksia on parannettava lunastuslain uudistamisen tai erillissääntelyn kautta.

Keskustan linja energiapolitiikassa on jo kauan ollut lisätä uusiutuvan ja puhtaan energian osuutta sekä huolto- ja toimitusvarmuudesta huolehtiminen lisäämällä kotimaista tuotantoa sekä rakentamalla siirtoyhteyksiä naapurimaihin. Nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa tämä on entistäkin tärkeämpää.

Yksi konkreettinen keino helpottaa tuulivoimarakentamista Itä-Suomeen on käyttää kompensaatioita, joissa tuulivoiman rakennuttaja korvaa puolustusvoimille häiriöstä aiheutuvat kustannukset ja hankinnat. Nykyiseen kompensaatiota koskevaan lakiin voitaisiin lisätä alueita Itä-Suomessa, jotta kompensaation käyttö myös siellä olisi mahdollista puolustusvoimien harkitsemissa rajoissa.


Sosialidemokraatit – Antton Rönnholm

SDP:n tavoitteena on energiaomavarainen Suomi vuonna 2025. Se vaatii tuulivoiman rakentamista kaikkialle Suomeen. Maa- ja merituulivoiman rooli on erittäin olennainen Suomen energiajärjestelmässä, päästöttömässä sähköntuotannossa ja vihreässä siirtymässä.

Maatuulivoiman osalta SDP on hallitusvastuussa ollessaan edistänyt lupaprosesseja säätämällä vihreän siirtymän hankkeille määräaikaisen etusijan lupahallinnossa. Luvitusta on syytä kehittää myös ensi kaudella ja nopeuttaa lupaprosesseja mm. lisäämällä resursseja lupahallintoon ja edistämällä sähköisiä palveluita.

Merituulivoiman kiinteistöveron alentamisen kaatuminen osana kiinteistöverouudistuksen kokonaisuutta oli harmillista. SDP on valmis viemään eteenpäin esityksiä, joilla luodaan merituulivoimalle kannusteita. Merituulivoiman investointitukia on syytä kehittää ja erityisesti panostaa siirtoyhteyksiin.

Merituulivoimaloiden suunnittelussa tulee aina huomioida väylien esteetön käyttö. Sujuva ja turvallinen meriliikenne väylillä ja väylien ulkopuolisilla merialueilla ympäri vuoden on tärkeää.

SDP:n mielestä tuulivoimaa tulee voida rakentaa koko maahan. Puolustusvoimien kanssa on pyrittävä yhteisymmärrykseen rakentamisen sääntelystä tutka-alueilla ja mm. tutkakysymyksiin on etsittävä aktiivisesti ratkaisuja. Koska tilanne on ollut Itä-Suomessa tuulivoimarakentamisen osalta hankala jo kauan, nopeita ratkaisuja on vaikea keksiä. Odotamme selvitystyön tuloksia ja haluamme olla viemässä parhaita ratkaisuja eteenpäin.


Vasemmistoliitto – Li Andersson

Suomen on lisättävä erityisesti tuulivoiman sekä aurinkoenergian tuotantoa. Luvitus ja sen nopeuttaminen sekä yksinkertaistaminen ovat tässä avainasemassa, ympäristövaatimuksista sinänsä joustamatta. Myös siirtoverkkojen riittävästä kapasiteetista on huolehdittava. Merituulivoima on toivottavasti tulevaisuudessa vakautensa vuoksi tärkeässä osassa energiajärjestelmässä. Meribiodiversiteettivaikutukset on minimoitava hauraan Itämeren vuoksi.

Esteet tuulivoiman rakentamiselle Itä-Suomessa on poistettava. Puolustusvoimien tutkat ja tuulivoima on voitava yhteensovittaa Itä-Suomessa.


Kokoomus – Sanni Grahn-Laasonen

Koemme tuulivoiman roolin erittäin merkittävänä ei vain energiajärjestelmässä vaan myös siinä, mitä tuulivoima mahdollistaa. Tuulivoiman avulla voimme ja haluamme tehdä Suomesta puhtaan ja edullisen energian suurvallan. Näin voimme rakentaa uutta, puhtaamman teollisuuden aikakautta eli saada investointeja ja työpaikkoja Suomeen. Siksi Kokoomus haluaa monin tavoin vauhdittaa tuulivoiman rakentamista sekä muilla tavoin varmistaa vetytaloudelle ja siitä saataville arvoketjuille hyvä toimintaympäristö.

Meidän pitää yhteensovittaa aluevalvonnan toimintakyky ja tuulivoiman rakentamisen lisääminen itäisemmässä Suomessa. Lakia tuulivoiman rakentamisesta kompensaatioalueelle käytetään nyt Perämerellä, mutta olisi hyvä pohtia sen laajentamista uusille alueille. Joka tapauksessa olisi hyvä saada tarkempaa tietoa alueista, joille tuulivoimaa voidaan rakentaa ja millä edellytyksin hankkeet voivat edetä. Tässä toivomme Puolustusvoimien lisäävän ennakoitavuutta ja läpinäkyvyyttä turvallisuudesta ja puolustuksesta tinkimättä.


Suomen ruotsalainen kansanpuolue – Fredrik Guseff

RKP suhtautuu avoimesti tuulivoiman rakentamiselle sekä maalle, että merelle. Merituulivoiman rakentaminen Suomen talousvyöhykkeelle vaatii kuitenkin lainsäädäntöä ennen kuin lupia voidaan myöntää, jotta voimme saada verotuloja niin kunnalle kuin valtiolle. Tuulivoiman sijoittaminen sekä maalle että merelle on määriteltävä paikallisten olosuhteiden mukaan ja aktiivisen vuoropuhelun avulla paikallisen väestön kanssa, huomioiden myös luonto-, maisema- ja virkistysarvot sekä esimerkiksi merenkulun ja kalastuksen edellytykset.

Tuulivoiman laajentamiselle on potentiaalia monissa osissa Suomea. Tuulivoimalat vaikuttavat kuitenkin Suomen alueen tutkavalvontaan. Mielestämme tuulivoiman kehittäminen ei saa haitata puolustuksemme toimintaa. Suomen aluevalvontaa ei saa vaarantaa.