Tuulivoimaa rakentava yritys vastaa tuulipuiston alueella kulkevan yksityistiestön kunnostustoimista ja niistä aiheutuvista kuluista. Tiekunnat ovatkin yksi tuulivoimaprojektin tärkeistä sidosryhmistä. Erikoiskuljetukset ovat raskaita ja ne vaativat paljon tien kunnolta, kantavuudelta ja leveydeltä. Myös betoni- ja maa-aineskuljetuksia tehdään merkittävä määrä. Tuulivoimayhtiön tavoitteena on saada tie hyvään kuntoon ja pitää se kunnossa jatkossakin, vuoden ympäri.

Tuulivoimarakentamisen myötä tien kunto paranee poikkeuksetta. Samaan aikaan on selvää, että liikennemäärät kasvavat. Ajoliikenne on huipussaan rakennusaikana lukuisten maa-aines- ja betonikuljetusten myötä. Varsinkin suurissa tuulivoimapuistoissa onkin edullisinta, mikäli maa-aines ja betoni saataisiin tuotettua paikan päällä, jolloin kuljetukset vähenisivät.

Yksi voimala vaatii kolmisentoista erikoiskuljetusta, kun tornilohkot, konehuone, napa ja kolme lapaa tuodaan rakennusalueelle omina kuljetuksinaan. Liikennemäärät ovat huomattavasti pienempiä voimaloiden tuotantovaiheen aikana. Huoltoliikennettä on vuoden ympäri ja paikallista palvelua tarvitaan tiestön talvikunnossapitoa varten.

Yhteydenpito tuulivoimarakentajan ja tiekunnan välillä on paras aloittaa hankkeen varhaisessa vaiheessa. Sovittavia asioita ovat rakennustöiden toteuttamiseen liittyvät liikennejärjestelyt ja tien kunnon toteamiseksi tehtävät katselmukset, mahdollisten sähkö- ja tietoliikennekaapeleiden sijoittaminen tien yhteyteen sekä tien ympärivuotinen kunnossapito tuulipuiston elinkaaren aikana.

”Tärkein viesti hankehenkilöille on se, että tie- ja kuljetusasiat täytyy ottaa haltuun heti projektin alussa. Tiekuntien hallinto on hidas, sillä moni tiekunta kokoustaa vain kerran vuodessa. Jos halutaan ylimääräinen kokous pystyyn, niin ainakin sen kuluihin on syytä olla valmis osallistumaan”, Suomen Tieyhdistyksen johtaja Simo Takalammi muistuttaa.

Yksityisteitä on monenlaisia, samoin tuulivoimaa rakentavia yhtiöitä

Yksityisteiden ja tuulivoimapuiston sopimuksissa on paljon tapauskohtaista vaihtelua. Joillekin yhtiöille on luontevinta tulla osaksi tiekuntaa, joillekin taas on selkeämpää maksaa käyttöön perustuvia korvauksia. Osa etenee tietoimituksen turvin, osa erillisin sopimuksin. Kaikissa tapauksissa tuulivoimatoimija maksaa tien kunnostustoimet. Kaikki sopimukset tehdään siten, että ne ovat tarvittaessa siirrettävissä kolmannelle osapuolelle, mikäli puiston omistaja jossain kohtaa vaihtuisi. Rahoittajakin vaatii sopimusten pysyvyyttä ja siirrettävyyttä.

Joskus yksityistien päässä, tuulipuiston takana, on paljonkin pysyvää asutusta, toisinaan taas tien käyttömäärät nousevat merkittäviksi vasta tuulipuiston rakentamisen myötä. Yksityisteiden rajoitukset eroavat maanteiden yleisistä rajoituksista.  Niihin voi vaikuttaa esimerkiksi mitä toimintoja tien varrella on tai kuinka kovaa sillä saa tai ylipäänsä voi ajaa.

Yksityisteiden kannalta tuulivoima on yleensä positiivinen asia

”Tiet tulevat erinomaiseen kuntoon ja yleensä voimalaitoksia pyörittävä operaattori ottaa vielä teiden auraukset hoitaakseen vuosikymmeniksi”, Takalammi toteaa.

Tiekuntien yhteystiedot voivat olla kiven alla. Maanmittauslaitoksella on yksityistierekisteri ja Väylävirastolla Digiroad-palvelu.

”Näistä pitäisi tiedot löytyä, koska tiekunnilla on velvollisuus ylläpitää ajantasaisia yhteystietojaan, jos hakevat yhteiskunnalta avustuksia tienpitoon. Kaikki eivät hae avustuksia ja rekisterit ovat tältä osin puutteellisia. Ammattilaisilla on käytössään KTJ-tunnukset, joilla tietoja saa haettua kiinteistöjen lainhuutotietoja. Sieltä löytyy tien varressa olevien kiinteistöjen omistajia ja yhteystietoja voi myös salapoliisin työllä etsiä”, Takalammi kertoo.

Asiaa kuitenkin helpottaa se, että lain mukaan tieosakkaan (=kiinteistön omistajan) velvollisuutena on ilmoittaa yhteystietonsa tiekunnalle. Jos joku ei ilmoita niin tiekunnan vastuulla ei ole niiden hakeminen. Tiekunta voi pitää kokouksensa ilman, että kutsuu näitä henkilöitä kokouksiin. Näin tuulivoimahankkeen läpivieminen ei näihin kaadu.

Suomen Tuulivoimayhdistys ja Suomen Tieyhdistys ovat viime vuosina tulleet keskenään tutuiksi, tiivistäneet yhteistyötään ja pohtineet yhteistyömahdollisuuksia ja synergioita: miten saamme prosesseja hiottuja ja tietoa jaettua mahdollisimman tehokkaasti, puolin ja toisin. Neuvoja, apua ja tukea tuulivoimaprojektin ja tiekunnan yhteistyöhön on tarjolla. Hyvällä – ja järkevällä – vuorovaikutuksella ja sopimisella tuulipuisto on usein tiekunnankin etu.

Hyväksi havaittuja vinkkejä yhteisille teille

  • Sovi tienkäytöstä hyvissä ajoin ennen rakennustöitä ja huomioi, että suunnitelmat saattavat elää. Kannattaa kuitenkin sopia riittävän selkeästi ja kirjallisesti tien käyttömääristä, tien muokkauksen periaatteista, suunnitelmien toimituksesta ja esim. pintamateriaalista.
  • Hoitokunta tai toimitsijamies voi antaa väliaikaisen tienkäyttöluvan, esim. rakennustöiden ajaksi. Säännölliseen ja pitkäaikaiseen käyttöön sopimukset tekee tiekunta. Tämä tulee huomioida sopimuksia hyväksyttäessä.
  • Muista sopia itse tien lisäksi mahdollisista tiealueelle sijoitettavista kaapeleista, rummuista ja muista vastaavista.
  • Samalla kannattaa sopia mm. liittymistä metsäpalstoille. Perusoletus on, että olemassa olevat liittymät säilyvät käyttökelpoisina.
  • Liittymis- ja käyttömaksujen määrittämisen tulee perustua kohtuulliseen korvaukseen tienkäytöstä ja -kulumisesta. Tiekunta ei voi tuottaa voittoa tai jakaa osinkoa.
  • Suomen Tieyhdistys järjestää Yksityistieakatemioita. Kurssi järjestetään parin vuoden välein. Lisätietoja voi tiedustella yhdistykseltä www.tieyhdistys.fi.